CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường,xã

thuộc thị xã Hội An, huyện Hiên và đổi tên huyện Giằng,tỉnh Quảng Nam

_______________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ trưởng, Trưởng BanTổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường, xã thuộc thị xã HộiAn, huyện Hiên và đổi tên huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam như sau:

1.Thành lập phường Thanh Hà thuộc thị xã Hội An trên cơ sở 613 ha diện tích tựnhiên và 8.779 nhân khẩu của xã Cẩm Hà.

Địa giới hành chính phường Thanh Hà: Đông giáp phường Cẩm Phô; Tây giáp huyện ĐiệnBàn; Nam giáp xã Cẩm Kim; Bắc giáp xã Cẩm Hà và phường Tân An.

2.Thành lập phường Tân An thuộc thị xã Hội An trên cơ sở 73,5 ha diện tích tựnhiên và 4.233 nhân khẩu của phường Cẩm Phô; 74 ha diện tích tự nhiên và 775 nhân khẩu của xã Cẩm Hà.

Phường Tân An có 147,5 ha diện tích tự nhiên và 5.008 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân An: Đông giáp phường Sơn Phong; Tây giáp xã Cẩm Hà;Nam giáp phường Cẩm Phô và phường Thanh Hà Bắc giáp xã Cẩm Hà và xã Cẩm Châu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Cẩm Hà có 613,1 ha diện tích tự nhiên và 5.023 nhân khẩu,

Phường Cẩm Phô có 99,5 ha diện tích tự nhiên và 10.137 nhân khẩu.

3.Thành lập xã Ga Ri thuộc huyện Hiên trên cơ sở 4.703 ha diện tích tự nhiên và1.004 nhân khẩu của xã Ch'Ơm.

Địa giới hành chính xã Ga Ri: Đông giáp xã A Xan; Tây giáp nước Cộng hòa dân chủnhân dân Lào; Nam giáp huyện Nam Giang; Bắc giáp xã Ch'Ơm.

Xã Ch'Ơm sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 4.496 ha diện tích tự nhiên và1.184 nhân khẩu.

4.Thành lập xã A Nông thuộc huyện Hiên trên cơ sở 5.164 ha diện tích tự nhiên và853 nhân khẩu của xã A Tiêng.

Địa giới hành chính xã A Nông: Đông và Bắc giáp xã BHalêê; Tây giáp nước Cộng hòadân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã A Tiêng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã A Tiêng có 5.986 ha diện tích tự nhiên và1.190 nhân khẩu.

5.Thành lập xã Jơ Ngây thuộc huyện Hiên trên cơ sở 5.574 ha diện tích tự nhiên và1.740 nhân khẩu của xã Sông Kôn.

Địa giới hành chính xã Jơ Ngây: Đông giáp xã ATing; Tây giáp xã Tà Lu; Nam giáp xãKà Dăng và xã MàCooih; Bắc giáp xã Sông Kôn.

Xã Sông Kôn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 7.926 ha diện tích tự nhiênvà 1.750 nhân khẩu.

6.Đổi tên huyện Giằng thành huyện Nam Giang.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghịđịnh này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải