NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Xuyên Mộc, xã Lộc An

thuộc huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn huyện lỵ và đổi tên xã Phước Bửu thành xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc, xã Lộc An thuộc huyện Long Đất như sau:

1. Thành lập thị trấn Phước Bửu, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Xuyên Mộc với 800 ha diện tích tự nhiên và 7.649 nhân khẩu của xã Phước Bửu cùng huyện.

Thị trấn Phước Bửu có diện tích tự nhiên 800 hécta với 7.649 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Phước Bửu: phía Đông giáp xã Xuyên Mộc; phía Tây giáp xã Phước Thuận và xã Phước Tân; phía Nam giáp xã Phước Thuận và rừng cấm quốc gia; phía Bắc giáp xã Phước Tân và xã Xuyên Mộc.

2. Đổi tên xã Phước Bửu (sau khi điều chỉnh địa giới) thành xã Phước Thuận.

Xã Phước Thuận còn lại 5.202 hécta diện tích tự nhiên và 8.041 nhân khẩu.

Địa giới xã Phước Thuận: phía Đông giáp xã Bông Trang; phía Tây giáp xã Láng Dài và huyện Long Đất; phía Nam giáp biển đông; phía Bắc giáp thị trấn Phước Bửu và xã Phước Tân.

3. Thành lập xã Lộc An thuộc huyện Long Đất với 461,7 hécta diện tích tự nhiên và 1.461 nhân khẩu của xã Phước Hải; 1.181,8 hécta diện tích tự nhiên và 512 nhân khẩu của xã Phước Long Hội; 176,7 hécta diện tích tự nhiên của xã Láng Dài.

Xã Lộc An có 1.820 hécta diện tích tự nhiên và 1973 nhân khẩu. - Địa giới xã Lộc An: phía Đông giáp huyện Xuyên Mộc; phía Tây giáp xã Phước Long Hội; phía Nam giáp biển đông và xã Phước Hải; phía Bắc giáp xã Láng Dài.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Xã Phước Hải còn lại diện tích tự nhiên 1.415 hécta và 18.358 nhân khẩu.

Xã Phước Long Hội còn lại diện tích tự nhiên 4.189 hécta và 6.526 nhân khẩu.

Xã Láng Dài còn lại diện tích tự nhiên 3.620 hécta và 3.753 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.