CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng

thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

___________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn và một số xã thuộc các huyện Tam Dương,Yên Lạc, Bình Xuyên để mở rộng thị xã Vĩnh Yên và thành lập phường, xã thuộcthị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1.Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Tam Dương thuộc huyện Tam Dương nhưsau:

Sáp nhập thôn Lai Sơn (với 84,72 ha diện tích tự nhiên và 1.210 nhân khẩu) của xãThanh Vân, huyện Tam Dương vào thị trấn Tam Dương.

Sáp nhập khu Đồi Son (với 35,83 ha diện tích tự nhiên và 880 nhân khẩu) của xã VânHội, huyện Tam Dương vào thị trấn Tam Dương.

Sáp nhập thôn Lạc Ý (với 198,59 ha diện tích tựnhiên và 2.214 nhân khẩu) của xã Đồng Cương huyện Yên Lạc vào thị trấn Tam Dương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Thịtrấn Tam Dương có 1.412,04 ha diện tích tự nhiên và 21.791 nhân khẩu.

Xã Thanh Vân có 915,03 ha diện tích tự nhiên và 5.631 nhân khẩu.

Xã Vân Hội có 475,13 ha diện tích tự nhiên và 4.380 nhân khẩu.

Xã Đồng Cương có 628,8 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

2.Sáp nhập thị trấn Tam Dương thuộc huyện Tam Dương vào thị xã Vĩnh Yên.

3.Thành lập các phường Đồng Tâm và Hội Hợp thuộc thị xã Vĩnh Yên trên cơ sở toànbộ diện tích và dân số của thị trấn Tam Dương.

a)Phường Đồng Tâm có 696,04 ha diện tích tự nhiên và 12.058 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đồng Tâm: Đông giáp huyện Bình Xuyên và phường Tích Sơn;Tây giáp phường Hội Hợp và huyện Tam Dương; Nam giáp huyện Yên Lạc; Bắc giáphuyện Tam Dương.

b)Phường Hội Hợp có 716 ha diện tích tự nhiên và 9.733 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hội Hợp: Đông giáp phường Đồng Tâm; Tây giáp huyện Tam Dương;Nam giáp huyện Yên Lạc; Bắc giáp huyện Tam Dương.

4.Thành lập xã Thanh Trù thuộc huyện Bình Xuyên trên cơ sở 775,01 ha diện tích tựnhiên và 6.612 nhân khẩu của xã Quất Lưu.

Địa giới hành chính xã Thanh Trù: Đông giáp xã Quất Lưu, Thanh Lãng; Tây giáp phườngĐồng Tâm và huyện Yên Lạc; Nam giáp huyện Yên Lạc, Bình Xuyên; Bắc giáp thị xãVĩnh Yên.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Quất Lưu có 6.288 ha diện tích tự nhiênvà 6.991 nhân khẩu.

5.Sáp nhập xã Thanh Trù thuộc huyện Bình Xuyên vào thị xã Vĩnh Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Thị xã Vĩnh Yên có 5.079,27 ha diện tích tự nhiên và 65.727 nhân khẩu, gồm 10 đơnvị hành chính trực thuộc là các phường: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn,Đồng Tâm, Hội Hợp, các xã Định Trung, Khai Quang, Thanh Trù và thị trấn TamĐảo.

Địa giới hành chính thị xã Vĩnh Yên: Đông giáp huyện Bình Xuyên; Tây giáp huyện TamDương; Nam giáp huyện Yên Lạc và Bình Xuyên; Bắc giáp huyện Tam Dương.

Huyện Yên Lạc có 10.585,23 ha và 138.417 nhân khẩu.

Huyện Tam Dương có 19.961,35 ha và 121.352 nhân khẩu, gồm 17 đơn vị hành chính cấpxã.

Huyện Bình Xuyên có 20.625,99 ha và 112.044 nhân khẩu, gồm 14 đơn vị hành chính cấpxã.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đâytrái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải