CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Hưng Nguyên, thị trấn huyện lỵ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Thái; 8,7359 ha diện tích tự nhiên và 564 nhân khẩu của xã Hưng Đạo.

Thị trấn Hưng Nguyên có 702,7759 ha diện tích tự nhiên và 6.735 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hưng Nguyên: Đông giáp xã Hưng Chính; Tây giáp xã Hưng Đạo và xã Hưng Thông; Nam giáp xã Hưng Tân và xã Hưng Mỹ; Bắc giáp xã Hưng Tây.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hưng Đạo có 1.007,1741 ha diện tích tự nhiên và 7.302 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải