Nghị định

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2005
VỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
TẠI CÁC TRƯỜNG NGOÀI QUÂN ĐỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Namngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Luật Giáo dụcngày 02 tháng 12 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc tuyển chọn, đào tạo cán bộ choQuân đội nhân dân Việt Nam tại các trường, cơ sở giáo dục đại học, sau đại họccông lập ngoài quân đội trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là trườngngoài quân đội); trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ (sau đây gọi chung là Bộ, ngành) trong việc tuyển chọn, đào tạo cán bộ choQuân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội.

Điều 2. Đối tượng đào tạo

1. Thanh niên ngoài quân đội, quân nhân, công chức quốcphòng, công nhân quốc phòng trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học trongquân đội theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có đủ tiêuchuẩn, điều kiện do Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì đượcxét chuyển sang đào tạo ở các trường ngoài quân đội thuộc những ngành, chuyênngành có cùng khối thi.

2. Thiếu sinh quân, quânnhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng là người dân tộc thiểu số cóđủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được cử tuyển vào đào tạo cao đẳng, đại học tạicác trường ngoài quân đội, thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

3. Cán bộ quân đội tốt nghiệp đại học các trường trong quânđội được đào tạo trình độ thạc sĩ,tiến sĩ, thực tập sinh khoa học, nghiên cứu chuyên đề tại các trường ngoài quânđội theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

4. Sinh viên, học viên đang học tại các trường ngoài quânđội, có học lực khá, giỏi và ngành học phù hợp với yêu cầu của quân đội, đượctuyển chọn để tiếp tục đào tạo trình độ cao hơn theo yêu cầu của quân đội.

Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3,4 của Điều này đượcđào tạo tại trường ngoài quân đội, sau đây gọi chung là học viên quân đội.

Điều 3. Trình độ đào tạo và phương thứcđào tạo

1. Học viên quân đội được đào tạo cao đẳng, đại học, thạcsĩ, tiến sĩ, thực tập sinh khoa học, nghiên cứu chuyên đề tại các trường ngoàiquân đội.

2. Học viên quân đội được đào tạo chính quy ở trong nước vànước ngoài theo kế hoạch, chương trình, dự án của nhà nước, của các Bộ, ngành,trường ngoài quân đội.

Điều 4. Kinh phí đào tạo

Kinh phí bảo đảm đào tạo cán bộ cho quân đội bao gồm nguồnngân sách nhà nước trong dự toán được thông báo hàng năm của Bộ Quốc phòng vàcác nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chế độ, chính sách và tráchnhiệm của học viên quân đội

1. Thanh niên ngoài quân đội, thiếu sinh quân và các đốitượng khác chưa phải là quân nhân được quân đội tuyển chọn đi đào tạo tại cáctrường ngoài quân đội được hưởng chế độ, chính sách đối với quân nhân kể từngày quyết định nhập ngũ có hiệu lực.

2. Học viên quân đội đàotạo tại các trường ngoài quân đội được hưởng các chế độ, chính sách đối vớisinh viên, lưu học sinh theo quy định của Nhà nước.

3. Học viên quân đội đi đào tạo tại các trường ngoài quânđội, sau khi tốt nghiệp được sắp xếp công tác theo ngành học và phải chấp hànhsự phân công điều động của Bộ Quốc phòng.

Điều 6. Công tác quản lý học viên quânđội

Học viên quân đội đang học tập, nghiên cứu tại các trườngngoài quân đội chịu sự quản lý của trường ngoài quân đội và của Bộ Quốc phòng;học viên quân đội là lưu học sinh, chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan đạidiện của Việt Nam ở nước sở tại, trên cơ sở quy chế chung của Bộ Giáo dục vàĐào tạo về quản lý lưu học sinh.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TRƯỜNG
NGOÀI QUÂN ĐỘI

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính xác định những ngành, chuyên ngành quân đội có nhu cầuđào tạo; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo dài hạn và hàng năm, lập dự toánngân sách đào tạo học viên quân đội ở các trường ngoài quân đội.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫnđối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn đi đào tạo tại các trường ngoài quânđội.

3. Tuyển chọn những người đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêuchuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng đi đào tạo tạicác trường ngoài quân đội.

4. Phối hợp với các trường ngoài quân đội trong nước và Cơquan đại diện của ta ở nước ngoài để quản lý học viên quân đội đang học tập,nghiên cứu tại các trường ngoài quân đội.

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cáctrường ngoài quân đội, xét chọn để tuyển thành học viên quân đội những người cóhọc lực khá, giỏi để tiếp tục đào tạo trình độ cao hơn theo yêu cầu của quânđội.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục vàĐào tạo

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện khoản 1, khoản 2,khoản 5 Điều 7 tại Nghị định này; chỉđạo và hướng dẫn các trường ngoài quân đội thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộcho quân đội.

2. Trong quá trình xâydựng kế hoạch gửi người đi đào tạo ở nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo ưu tiênvề chỉ tiêu và ngành học đối với Bộ Quốc phòng.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư

Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện khoản 1 Điều 7 tại Nghịđịnh này. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch đào tạo của Bộ Quốc phòng tạicác trường ngoài quân đội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tổng hợp chỉ tiêu đàotạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông báo chỉ tiêu đào tạo đến Bộ Quốcphòng, các Bộ, ngành, các trường ngoài quân đội có nhiệm vụ đào tạo học viênquân đội để phối hợp thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác lập và tổ chứcthực hiện dự toán ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo học viên quân đội tạicác trường ngoài quân đội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các vănbản hướng dẫn hiện hành.

Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngànhliên quan và các Bộ có cơ sở giáo dục đại học và sau đại học

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiệnkế hoạch, chỉ tiêu đào tạo hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉđạo và hướng dẫn cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộcho quân đội.

Điều 12. Trách nhiệm của các trườngngoài quân đội

Đào tạo học viên quân đội theo chỉ tiêu, kế hoạch được giaohằng năm. Phối hợp với Bộ Quốc phòngthực hiện khoản 4, khoản 5 Điều 7 tại Nghị định này. Định kỳ thông báo cho BộQuốc phòng kết quả học tập, rèn luyện của học viên quân đội.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân cóthành tích trong việc thực hiện đào tạo học viên quân đội được xem xét khenthưởng theo quy định của pháp luật về khen thưởng.

2. Học viên quân đội đào tạo tại các trường ngoài quân độicó thành tích được nhà trường nơi học tập xem xét khen thưởng theo quy định củaBộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng; nếu đào tạo ở nước ngoài có thànhtích, sau khi tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng xét khen thưởng như những học viên đàotạo ở trong nước.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, gây khókhăn trong việc đào tạo học viên quân đội thì tuỳ theo tính chất, mức độ viphạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian đào tạo, nếu học viên quân đội vi phạmpháp luật, vi phạm kỷ luật phải xử lý từhình thức khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập có thời hạn, buộc thôi họcthì do trường ngoài quân đội hoặc cơ quan quản lý lưu học sinh quyết định vàthông báo cho Bộ Quốc phòng để xem xét xử lý theo Điều lệnh quản lý bộ đội củaQuân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liênquan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng hoặc Giám đốc cáctrường đại học, trường cao đẳng có trách nhiệm thi hành Nghị định này.