CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 29 NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 5NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬTLAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANHMỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanhnghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Bộ luậtLao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghịcủa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Chính phủban hành Nghị địnhsửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013củaChính phủ quy định chi tiết thi hànhKhoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lạilao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại laođộng.

Điều 1. Bổ sungthêm Khoản 3 Điều 29 như sau:

“3. Đối với doanhnghiệp ngoài việc thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh mà có nhiệm vụ gópphần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại đề án tái cơ cấu đơn vị, thì việc cho thuê lại lao độngđược phép thực hiện giữa doanh nghiệp cho thuê và các doanh nghiệp khác trongCông ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế mà doanh nghiệp này là thành viên vàvới những công việc thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành.”

Điều 2. Điềukhoản thi hành

1. Nghị định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014.

2. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng