CHÍNH PHỦ
Số: 75/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1993

NGHỊ ĐỊNH

Ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán Thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988;

Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân gồm 20 ngành cấp I sau đây:

1. Nông nghiệp và lâm nghiệp;

2. Thuỷ sản;

3. Công nghiệp khai thác mỏ;

4. Công nghiệp chế biến;

5. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước;

6. Xây dựng;

7. Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, môtô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình;

8. Khách sạn và nhà hàng;

9. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc;

10. Tài chính, tín dụng;

11. Hoạt động khoa học và công nghệ;

12. Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn;

13. Quản lý Nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;

14. Giáo dục và đào tạo;

15. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội;

16. Hoạt động văn hoá và thể thao;

17. Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội;

18. Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng;

19. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ tư nhân;

20. Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế.

Điều 2. Trên cơ sở hệ thống ngành kinh tế quốc dân cấp I, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện phân ngành cấp II, cấp III và cấp IV.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, những văn bản trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt