CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và
thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Tô để thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum như sau:

1. Thành lập xã Đắk Rơ Nga thuộc huyện Đắk Tô trên cơ sở 11.320 ha diện tích tự nhiên và 2.208 nhân khẩu của xã Ngọk Tụ.

Xã Đắk Rơ Nga có 11.320 ha diện tích tự nhiên và 2.208 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Rơ Nga: Đông giáp các xã Đắk Trăm, Ngọk Tụ; Tây giáp huyện Ngọc Hồi; Nam giáp xã Ngọk Tụ và huyện Ngọc Hồi; Bắc giáp các xã Đắk Sao, Đắk Tờ Kan và huyện Ngọc Hồi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk Rơ Nga, xã Ngọk Tụ còn lại 4.730 ha diện tích tự nhiên và 2.215 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đắk Trăm thuộc huyện Đắk Tô trên cơ sở 5.277 ha diện tích tự nhiên và 3.036 nhân khẩu của xã Văn Lem.

Xã Đắk Trăm có 5.277 ha diện tích tự nhiên và 3.036 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Trăm: Đông giáp các xã Đắk Hà, Văn Lem; Tây giáp các xã Đắk Rơ Nga, Ngọk Tụ; Nam giáp các xã Ngọk Tụ, Kon Đào, Văn Lem; Bắc giáp xã Đắk Tờ Kan.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk Trăm, xã Văn Lem còn lại 4.463 ha diện tích tự nhiên và 1.731 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Đắk Rơ Ông thuộc huyện Đắk Tô trên cơ sở 6.807 ha diện tích tự nhiên và 2.619 nhân khẩu của xã Đắk Tờ Kan.

Xã Đắk Rơ Ông có 6.807 ha diện tích tự nhiên và 2.619 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Rơ Ông: Đông giáp các xã Tu Mơ Rông, Đắk Tờ Kan; Tây giáp xã Đắk Sao; Nam giáp xã Đắk Tờ Kan; Bắc giáp các xã Đắk Sao, Tê Xăng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk Rơ Ông, xã Đắk Tờ Kan còn lại 6.443 ha diện tích tự nhiên và 2.215 nhân khẩu.

4. Thành lập huyện Tu Mơ Rông trên cơ sở 86.170 ha diện tích tự nhiên và 21.486 nhân khẩu của huyện Đắk Tô.

Huyện Tu Mơ Rông có 86.170 ha diện tích tự nhiên và 21.486 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọk Lây, Tê Xăng, Văn Xuôi, Ngọk Yêu, Đắk Tờ Kan, Đắk Rơ Ông, Đắk Na, Đắk Sao.

Địa giới hành chính huyện Tu Mơ Rông: Đông giáp huyện Kon Plông; Tây giáp huyện Ngọc Hồi; Nam giáp các huyện Đắk Tô, Đắk Hà; Bắc giáp huyện Đắk Glei và tỉnh Quảng Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Tu Mơ Rông:

Huyện Đắk Tô còn lại 51.570 ha diện tích tự nhiên và 29.015 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Ngọk Tụ, Đắk Rơ Nga, Văn Lem, Đắk Trăm, Pô Kô và thị trấn Đắk Tô.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải