CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc giải thể các thị trấn nông trường, thành lập xã,thị trấn

thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh SơnLa

___________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ trưởng, Trưởng ban BanTổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện MaiSơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1.Giải thể thị trấn nông trường Tô Hiệu thuộc huyện Mai Sơn. Dân cư thị trấn nôngtrường hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Hát Lót, Chiềng Mung, Mường Bon,Cò Nòi và thị trấn Hát Lót được giao về các xã và thị trấn nói trên quản lý.

2.Giải thể thị trấn nông trường Chiềng Sung thuộc huyện Mai Sơn.

Thành lập xã Chiềng Sung trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn nông trườngChiềng Sung.

Xã Chiềng Sung có 4.622 ha diện tích tự nhiên và 4.500 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Chiềng Sung: Đông giáp xã Chiềng Chăn; Tây giáp xã MườngBằng; Nam giáp xã Mường Bon; Bắc giáp huyện Mường La.

3.Giải thể thị trấn nông trường Chiềng Ve thuộc huyện Mộc Châu. Sáp nhập 7.292nhân khẩu của thị trấn nông trường Chiềng Ve vào xã Lóng Sập thuộc huyện MộcChâu.

Thànhlập xã Chiềng Sơn trên cơ sở 9.788 ha diện tích tự nhiên và 7.932 nhân khẩu củaxã Lóng Sập.

Địa giới hành chính xã Chiềng Sơn: Đông giáp xã Xuân Nha; Tây giáp xã Lóng Sập; Namgiáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp các xã Mường Sang, Đông Sang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lóng Sập có 9.666 ha diện tích tự nhiênvà 3.556 nhân khẩu.

4.Thành lập thị trấn Bắc Yên - thị trấn huyện lỵ - huyện Bắc Yên trên cơ sở 892ha diện tích tự nhiên và 4.240 nhân khẩu của xã Phiêng Ban.

Địa giới hành chính thị trấn Bắc Yên: Đông giáp xã Phiêng Ban; Tây giáp các xãPhiêng Ban, Song Pe; Nam giáp các xã Phiêng Ban, Hồng Ngài; Bắc giáp xã PhiêngBan.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phiêng Ban có 4.623 ha diện tích tựnhiên và 3.093 nhân khẩu.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đâytrái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải