CHÍNH PHỦ
Số: 77/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

Về đặt Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ ngoại giao

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hành chính Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng quy chế làm việc của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt