CHÍNH PHỦ
Số: 78/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

Về tổ chức Uỷ ban Thanh niên Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị: Uỷ ban Thanh niên do đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, Uỷ ban sử dụng bộ máy, biên chế và trụ sở của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, không có hệ thống tổ chức,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Uỷ ban Thanh niên Việt Nam và các Uỷ ban Thanh niên địa phương đã được thành lập theo Nghị định 41/CP ngày 12 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cùng Bộ trưởng Hà Quang Dự, Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện việc giải thể và giải quyết các vấn đề nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu của Uỷ ban Thanh niên Việt Nam theo đúng quy định của Nhà nước.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc giải thể Uỷ ban Thanh niên ở địa phương theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Hà Quang Dự, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt