HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 78/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1991

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đồi, bổ sung nghị định số 74/HĐBT ngày 26 - 4 - 1982 của Hội đồng Bộ trưởng quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt Nam

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ vào điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 21 tháng 12 năm 1990;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi điểm 1, điều 3 Nghị định số 74-HĐBT ngày 26-4-1982 của Hội đồng bộ trưởng như sau:

"Cấp hiệu của sĩ quan mang ở vai áo nền cấp hiệu màu vàng tươi, có viền theo màu quân chủng, như quy định ở điều 2, trên cấp hiệu có sao và cúc:

Thiếu uý, thiếu tá, thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân 1 sao.

Trung uý, Trung tá, Trung tướng, Phó đô đốc hải quân 2 sao.

Thượng uý, thượng tá, thượng tướng, đô đốc hải quân 3 sao.

Đại uý, đại tá, đại tướng 4 sao".

"Sao của cấp tướng màu vàng, cúc có hình quốc huy, màu vàng.

Sao của cấp tá và cấp uý màu bạc, cúc có hình sao giữa hai bông lúa, màu bạc.

Cấp hiệu của cấp tá có 2 vạch ngang màu bạc, cấp uý một vạch"

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành Nghị định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt