CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc thành lập thị trấn và xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn và xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Thành lập thị trấn Châu Thành thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở điều chỉnh 573 ha diện tích tự nhiên và 7.858 nhân khẩu của xã Trí Bình; 182 ha diện tích tự nhiên và 1.100 nhân khẩu của xã Thái Bình.

Thị trấn Châu Thành có 755 ha diện tích tự nhiên và 8.958 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Châu Thành: Đông và Bắc giáp xã Thái Bình; Tây và Nam giáp xã Trí Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Trí Bình có 2.034 ha diện tích tự nhiên và 6.696 nhân khẩu.

Xã Thái Bình có 6.369,5 ha diện tích tự nhiên và 21.709 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đồng Khởi thuộc huyện Châu Thành trên 3.471 ha diện tích tự nhiên và 10.791 nhân khẩu của xã Thái Bình.

Địa giới hành chính xã Đồng Khởi: Đông giáp xã Bình Minh (thị xã Tây Ninh); Tây giáp xã Hảo Đước; Nam giáp xã Thái Bình; Bắc giáp xã Trà Vọng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thái Bình có 2.898,5 ha diện tích tự nhiên và 10.990 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải