CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nướctại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính

 ______________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay tổ chức lại hệ thống tổ chức Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanhnghiệp như sau:

1. Ở Trung ương:

Thành lập Cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính trên cơ sở tổ chức vàbiên chế của cơ quan Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cục Tài chính doanh nghiệp có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quảnlý Nhà nước về tài chính doanh nghiệp trong cả nước và thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây:

a)Quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp do Thủ tướngChính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập hoặc góp vốn.

b)Tổng hợp phân tích tình hình tài chính và quản lý vốn thuộc sở hữu Nhà nước tạicác loại hình doanh nghiệp trong cả nước.

2. các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương:

Thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp hoặc Phòng Tài chính doanh nghiệp trực thuộcSở Tài chính - Vật giá trên cơ sở tổ chức lại Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Những tỉnh sau đây được thành lập Chi cục trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá:

1.Thành phố Hà Nội

2.Thành phố Hồ Chí Minh

3.Thành phố Hải Phòng

4.Thành phố Đà Nẵng

5.Tỉnh Quảng Ninh

6.Tỉnh Đồng Nai

7.Tỉnh Bình Dương

8.Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9.Tỉnh Hải Dương

10.Tỉnh Thanh Hóa.

Tại Bộ Quốc phòng: Đổi tên Chi cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệpquốc phòng thành Chi cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Cục Tài chính (BộQuốc phòng) để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ Tài chính đối với cácdoanh nghiệp quốc phòng.

Nhiệm vụ của Chi cục hoặc phòng Tài chính doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyđịnh sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ.

Điều 2.Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Tàichính doanh nghiệp sau khi thỏa thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ,biên chế, kinh phí, tài sản của các Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tạidoanh nghiệp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Điều 4.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1999. Bãi bỏ Nghịđịnh 34/CP ngày 27 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; điểmB.4 của Điều 3 Nghị định 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính và những quy định tại cácvăn bản khác trái với Nghị định này.

Điều 5.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải