CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002
No tile

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của BộTài nguyên và Môi trường.

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2002-QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy địnhdanh sách các Bộvà cơ quanngang Bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủthường kỳ tháng 9 năm 2002 số 11/2002/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơquan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộtrưởng BộNội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Vị trí và chức năng.

BộTài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lýnhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nướccác dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tạidoanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước,tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ theoquy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn.

BộTài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy địnhtại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụthể sau đây:

1.Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luậtkhác về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khítượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;

2.Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm vàhàng năm về các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoángsản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, các công trình quantrọng của ngành;

3.Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm,các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước,tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộcthẩm quyền;

4.Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phêduyệt và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các định mức kinh tế - kỹ thuậtcủa ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tàinguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủyvăn, đo đạc và bản đồ.

5.Về tài nguyên đất:

a)Xây dựng, trình Chính phủ để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước;

b)Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đai của các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích quốcphòng, an ninh của BộQuốc phòng, Bộ Công an trình Chính phủ xétduyệt;

c)Trình Chính phủ quyết định giao đất, thu hồi đất trong các trường hợp thuộcthầm quyền của Chính phủ;

d)Chỉ đạo việc thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạngđất và lập bản đồ địa chính; hướng dẫn và tổng hợp số liệu thống kê, kiểm kêđất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính;

đ)Thống nhất quản lý việc giao đất, cho thuê đất thu hồi đất, chuyển quyền sửdụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất;

e)Hướng dẫn y ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật;

f)Kiểm tra y ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương trong việc định giá đất theo khung giá và nguyên tắc, phươngpháp xác định giá các loại đất do Chính phủ quy định.

6.Về tài nguyên nước:

a)Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp điều tra cơ bản và thẩm quyềncấp, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiệnsau khi được phê duyệt;

b)Tổng hợp số liệu, quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyênnước và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước;

c)Quy định và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước;

d)Thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

7.Về tài nguyên khoáng sản:

a)Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp điều tra cơ bản địa chất vềtài nguyên khoáng sản; lập bản đồ địa chất trong phạm vi cả nước; quy định vàcông bố khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực hạn chế,khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện saukhi được phê duyệt;

b)Trình Chính phủ quy định thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt độngkhoáng sản và thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại Giấy phép hoạt động khoáng sản,cho phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền hoạt động khoáng sản, đăng ký hoạtđộng khoáng sản;

c)Xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; khoanh định khu vựccó khoáng sản độc hại; thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền các đề án, báo cáovề điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản, khảo sát, thăm dò trong hoạt độngkhoáng sản;

d)Quy định và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyênkhoáng sản;

đ)Tổng hợp số liệu, quản lý kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoángsản, khảo sát, thăm dò khoáng sản; thống kê, kiểm kê, đánh giá chất lượng, trữlượng tài nguyên khoáng sản; tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu, mẫu vật và bảomật nhà nước về số liệu, thông tin về địa chất và tài nguyên khoáng sản;

e)Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản nhà nước.

8.Về môi trường:

a)Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định, biện pháp bảo vệ môi trường,các chương trình, dự án về phòng, chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cốmôi trường theo sự phân công của Chính phủ;

b)Thống nhất quản lý hệ thống quan trắc môi trường quốc gia; tổng hợp, xử lý sốliệu về quan trắc môi trường và định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báodiễn biến môi trường;

c)Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án và các cơ sở sảnxuất, kinh doanh; quy định các tiêu chuẩn môi trường và quản lý thống nhất việccấp, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn mới trường theo quy định của phápluật;

d)Vận động các nguồn tài trợ, tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ các chươngtrình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quản lý việc sử dụngQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

9.Về khí tượng thủy văn:

a)Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn; thuthập, đánh giá các yếu tố, tài liệu khí tượng thủy văn; xử lý, cung cấp thôngtin, tư liệu và dự báo khí tượng thủyvăn;

b)Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật khí tượng thủy văn đối với các dự án xây dựng cơbản, cải tạo, mở rộng và nâng cấp các công trình khí tượng thủy văn; tổ chứcđăng ký, cấp, thu hồiGiấy phép hoạt động của các công trình khí tượngthủy văn theo quy định của pháp luật.

10.Về đo đạc và bản đồ:

a)Thống nhất quản lý về hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý công tác đo đạc vàbản đồ cơ bản, bản đồ về biên giới quốc gia và địa giới hành chính; quản lý hệthống địa danh trên bản đồ, hệ thống quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốcđo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia, hệ thống không ảnh cơ bảnvà chuyên dùng; cấp và thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quyđịnh của pháp luật;

b)Thành lập, hiệu chỉnh xuất bản và phát hành các loại bản đồ địa hình cơ bản,bản đồ nền, bản đồ hành chính; quản lý việc cung cấp thông tin, tư liệu và bảomật nhà nước về hệ thống thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.

11.Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực tài nguyênđất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đođạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

12.Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tàinguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ theo quyđịnh của pháp luật,

13.Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kếhoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vựctài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượngthủy văn, đo đạc và bản đồ;

14.Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chếhoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên đất, tàinguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc vàbản đồ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổchức sự nghiệp thuộc Bộ;

15.Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốncủa Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất,tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạcvà bản đồ thuộc Bộquản lý theo quyđịnh của pháp luật;

16.Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ tronglĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

17.Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cựcvà xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyênkhoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyềncủa Bộ;

18.Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theomục tiêu và nội dung chương trình cảicách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

19.Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và cácchế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức,viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyênmôn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực tài nguyênđất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đođạc và bản đồ;

20.Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phânbổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Cơ cấu tổ chức của Bộ.

a)Các tổ chức giúp Bộtrưởng thực hiệnchức năng quản lý nhà nước:

1.Vụ Đất đai;

2.Vụ Đăng ký và thống kê đất đai;

3.Vụ Môi trường;

4.Vụ Thẩm định và đánh giá tác động môi trường;

5.Vụ Khí tượng thủy văn;

6.Vụ Khoa học - công nghệ;

7.Vụ Kế hoạch - tài chính;

8.Vụ Hợp tác quốc tế,

9.Vụ Pháp chế,

10.Vụ Tổ chức cán bộ;

11.Cục Quản lý tài nguyên nước;

12.Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

13.Cục Bảo vệ mới trường;

14.Cục Đo đạc và Bản đồ;

15.Thanh tra;

16.Văn phòng.

b)Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:

1.Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia;

2.Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai;

3.Trung tâm Viễn thám;

4.Trung tâm Thông tin;

5.Tạp chí Tài nguyên và môi trường;

6.Báo Tài nguyên và môi trường.

Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Bộtrưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương án sắpxếp các viện: Viện Nghiên cứu Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa họcđịa chính, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và các trường hiện có thuộc Tổngcục Địa chính, Tổng cục Khí tượng thủy văn, trình Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh.

Điều 4.Hiệu lực thi hành.

Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãibỏ Nghị định số 34/CP ngày 28 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính và Nghị định số 62/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thủy văn và các quy định trước đây tráivới Nghị định này.

Điều 5.Trách nhiệm thi hành.

Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphủ trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải