CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệmkỳ 1999 - 2004

_________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờtrình số 1067/UB ngày 30/8/1999 và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ tại Tờ trình số /TTr - BTCCBCP ngày tháng năm 1999,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn số lượng bảy mươi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ1999 - 2004, hai mươi tám đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vịbầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NINH

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

Thành phố Hạ Long

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Thị xã Cẩm Phả

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Thị xã Uông Bí

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

Thị xã Móng Cái

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Đông Triều

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Yên Hưng

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Hoành Bồ

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Vân Đồn

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

Huyện Cô Tô

Đơn vị bầu cử số 23

01 đại biểu

Huyện Tiên Yên

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

Huyện Quảng Hà

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Bình Liêu

Đơn vị bầu cử số 27

02 đại biểu

Huyện Ba Chẽ

Đơn vị bầu cử số 28

02 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 15 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 12 đơn vị

Bầu01 đại biểu có 01 đơn vị

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải