CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị  bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 1999 - 2004

 ______________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờtrình số 168/VP8 ngày 28/8/1999 và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ tại Tờ trình số /TTr - BTCCBCP ngày tháng năm 1999,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn số lượng sáu mươi tám đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệmkỳ 1999 - 2004, hai mươi bảy đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vịbầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHNAM ĐỊNH

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

Thành phố Nam Định

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Hải Hậu

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Nghĩa Hưng

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Giao Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Xuân Trường

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

03 đại biểu

Huyện Nam Trực

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Trực Ninh

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Ý Yên

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Vụ Bản

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

03 đại biểu

02 đại biểu

Huyện Mỹ Lộc

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 14 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 13 đơn vị

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải