CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập phường Phước Long thuộc thành phố
Nha Trang và xã Ninh Sơn thuộc huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập phường và xã thuộc thành phố Nha Trang và huyện Ninh Hoà, tỉnhKhánh Hòa như sau:

1.Thành lập phường Phước Long thuộc thành phố Nha Trang trên cơ sở 427 ha diệntích tự nhiên và 14.391 nhân khẩu của phường Phước Hải.

Địagiới hành chính phường Phước Long: Bắc giáp phường Phước Hải; Nam giáp xã PhướcĐồng; Đông giáp phường Vĩnh Nguyên; Tây giáp xã Vĩnh Thái.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Phước Hải có 256 ha diện tích tựnhiên và 13.476 nhân khẩu.

2.Thành lập xã Ninh Sơn thuộc huyện Ninh Hoà trên cơ sở 17.175 ha diện tích tựnhiên và 6.267 nhân khẩu của xã Ninh An.

Địagiới hành chính xã Ninh Sơn: Đông giáp xã Ninh An; Tây giáp huyện M’ĐRắc (tỉnhĐăk Lăk); Nam giáp xã Ninh Thượng; Bắc giáp huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vàhuyện Vạn Ninh.

Saukhi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ninh An có 3.962 ha diện tích tự nhiên và10.465 nhân khẩu.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quyđịnh trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải