Nghị định thư

NGHỊ ĐỊNH THƯ

CỦA BỘNGOẠI GIAO SỐ 06/LPQT NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2003
GIỮA VIỆT NAM – LUXEMBOURG

Nghị định thư giữa Chínhphủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg vềDự án phát triển nông nghiệp tại miền Tây tỉnh Nghệ An có hiệu lực từ ngày 17tháng 01 năm 2002.

NGHỊ ĐỊNHTHƯ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNGQUỐC LUXEMBOURG
VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN

Chính phủ Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg, sau đây gọi làhai bên.

Căn cứ vào Hiệp địnhkhung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủĐại công quốc Luxembourg ký kết tại Luxembourg ngày 24 tháng 9 năm 2002;

Căn cứ vào mục tiêuquan trọng của hai Chính phủ trong công cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo;

Căn cứ vào những lĩnhvực ưu tiên được nêu trong Chương trình hợp tác ký kết tại Luxembourg ngày 24tháng 9 năm 2002,

Cùng thoả thuận nhưsau:

Điều I. Nghị định thư này liên quan đếnmột dự án hợp tác nhằm hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực phát triển nông thôn.

Văn kiện dự án là một phần không thể tách rời của Nghị địnhthư này.

Điều II. Chính phủ Đại công quốcLuxembourg cam kết đóng góp khoản tiền tối đa là 7.758.000 Euro (bảy triệu bảytrăm năm mươi ngàn Euro) để thực hiện Nghị định thư này.

Điều III. Chính phủ Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg sẽ sử dụng các nguồn lựccần thiết để thực hiện dự án theo những nội dung trong văn kiện dự án, do cáccơ quan thực hiện dự án được hai Chính phủ giao trách nhiệm, soạn thảo.

Điều IV. Chính phủ Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An làm cơ quan thực hiệndự án và những nghĩa vụ của bên Việt Nam như đã nêu trong Nghị định thư này.

Chính phủ Đại công quốc Luxembourg giao cho LUX-DEVELOPMENTS.A, có trụ sở chính tại Luxembourg, làm cơ quan thực hiện dự án và những nghĩavụ của bên Luxembourg như đã nêu trên trong Nghị định thư này.

Hai cơ quan thực hiện dự án thống nhất rằng dự án sẽ có thểchịu sự đánh giá từ bên ngoài.

Điều V. Những điều khoản ghi trong Hiệpđịnh khung về hợp tác ký kết ngày 24 tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg sẽ được áp dụngcho Nghị định thư này.

Điều VI. Nghị định thư này có thể đượcbổ sung và sửa đổi khi có sự nhất trí bằng văn bản của hai bên.

Mọi tranh chấp xảy ra liên quan đến giải thích và áp dụngNghị định thư này sẽ được giải quyết thông qua đường ngoại giao.

Điều VII. Nghị định thư này có hiệu lựckể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt hiệu lực khi hoàn thành các mục tiêu củaDự án hoặc vào ngày Dự án được giải ngân hết.

Làm tại Hà Nội ngày 17 tháng 01 năm 2003 thành hai bản bằngtiếng Việt Nam và hai bản tiếng Pháp. Cả bốn bản có giá trị như nhau.