NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀVIỆC TRAO TRẢ NHÂN VIÊN QUÂN SỰ BỊ BẮT, THƯỜNG DÂN NƯỚC NGOÀI BỊ BẮT, VÀ NHÂNVIÊN DÂN SỰ VIỆT NAM BỊ BẮT VÀ GIAM GIỮ

Do các bêntham gia Hội nghị Pari về Việt Nam ký kết tại Pari ngày 27-1-1973 hoàn toàngiống văn bản Nghị định thư do Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủHoa kỳ ký kết ở các điều: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13; chỉ khác ởphần mào đầu và ở điều 14 với nội dung như sau:

Phần màođầu:

"Cácbên tham gia Hội nghị Pari về Việt Nam,

Thực hiệnđiều 8 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam kývào ngày này quy định việc trao trả nhân viên quân sự bị bắt, thường dân nướcngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ"

Đã thoảthuận như sau:

....................................."

Điều 14:

"Nghịđịnh thư này sẽ có hiệu lực khi đại diện toàn quyền của các bên tham gia Hộinghị Pari về Việt Nam ký. Tất cả các bên có liên quan sẽ thi hành triệt để Nghịđịnh thư này.

Làm tạiPari ngày hai mươi bảy tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba, bằngtiếng Việt Nam và tiếng Anh. Bản tiếng Việt Nam và bản tiếng Anh đều là nhữngbản chính thức và có giá trị như nhau."

Cuối vănbản có chữ ký của:

- Bộ trưởngBộ Ngoại giao Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà NGUYỄN DUY TRINH

- Bộ trưởngBộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam NGUYỄNTHỊ BÌNH

- Bộ trưởngBộ Ngoại giao Chính phủ Hoa kỳ W. RÂU – GIƠ

- Bộ trưởngBộ Ngoại giao Chính phủ Việt Nam cộng hoà TRẦN VĂN LẮM