BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 09/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2004

Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Pháp đối với Dự án Xây dựng hệ thốnggiám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày17 tháng 11 năm 2003./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hòang Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

TÀI CHÍNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀINGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Để tăngcường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Chính phủ, Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Pháp thỏa thuận ký Nghịđịnh thư này nhằm góp phần phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Điều 1. Tổngsố tiền và đối tượng tài trợ.

Chính phủnước cộng hòa Pháp thỏa thuận dành cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam một khoản tài trợ nhằm thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống giám sát tàinguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam, được ghi trong lĩnh vực ưu tiên dànhcho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Khoản cho vay này của Chính phủ Pháp cógiá trị tổng cộng tối đa là 19.380.000 Euros (Mười chín triệu ba trăm tám mươingàn Euros), dùng để mua hàng hoá dịch vụ của Pháp liên quan đến việc thực hiệndự án này.

Điều 2. Thể thứccung cấp khoản tài trợ.

Khoản vay củaChính phủ Pháp có thời hạn 20 năm, trong đó có 04 năm ân hạn trả nợ gốc. Lãi suất1,4% mỗi năm. Nợ gốc được hoàn trả làm 32 bán niên liên tiếp với số tiền trảmỗi kỳ bằng nhau, lần trả đầu tiên sau 54 tháng vào cuối quý của năm thường màvào quý đó trước đây đã tiến hành các đợt rút tiền. Lãi được tính dựa trên sốdư nợ gốc; lãi này được tính kể từ ngày tiến hành mỗi lần rút tiền từ khoản vaycủa Chính phủ Pháp và được trả 6 tháng một lần.

Nếu ngày thanhtoán nợ gốc hay lãi theo kỳ hạn trùng vào một ngày không làm việc tại Pháp, thìngày thanh toán sẽ được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó. Mọikhoản nợ gốc hay lãi không được trả đúng kỳ hạn sẽ phải chịu lãi chậm trả tínhtừ ngày để quá hạn trả nợ đến ngày thanh toán số nợ chậm trả. Lãi suất chậm trảlà lãi suất hợp pháp của Pháp ấn định tại nghị định cấp Bộ cho năm 2003, tức là3,29% được cộng thêm 1% năm. Bản thân lãi chậm trả tròn một năm cũng được tínhlãi theo lãi suất xác định ở trên.

Cơ quan Phát triểnPháp, hành động nhân danh và vì lợi ích của Chính phủ nước Cộng hòa Pháp sẽ kýthỏa ước áp dụng với Bộ Tài chính Việt Nam, hành động nhân danh và vì lợi íchcủa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thỏa ước áp dụng sẽ xácđịnh thể thức sử dụng và hòan trả khoản vay của Chính phủ Pháp.

Điều 3. Đồng tiềnđể tính toán và thanh toán

Đồng tiền để tínhtoán và thanh toán của Nghị định thư này là đồng Euro.

Điều 4. Chi quỹvay cho các hợp đồng

Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Pháp khẳng địnhtầm quan trọng về việc đấu tranh chống tham nhũng trong các giao dịch thươngmại quốc tế và cùng thoả thuận:

Các Bên trong Hợpđồng chi quỹ vay của Nghị định thư này không có quyền đề nghị hoặc cho ngườithứ ba, đòi hỏi, nhận hoặc hứa, dù trực tiếp hay gián tiếp một khoản lời khôngđúng phép mà có lợi cho mình hoặc cho Bên khác bằng tiền hoặc hình thức khác,mà cấu thành hoặc có thể cấu thành hành động bất hợp pháp và tham nhũng.

Mỗi hợp đồng liênquan đến dự án nêu trong Điều 1, như đã nêu rõ ở trên, muốn được sử dụng quỹvay phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Hợp đồng phảiphù hợp với nghiên cứu khả thi đã được các cấp có thẩm quyền Việt Nam thông qua và các khuyến nghị của chuyên gia Pháp đã đánh giá trước đó;

- Dự án phải quakiểm tra xem có phù hợp với các quy định của Thỏa ước OCDE liên quan đến tíndụng xuất khẩu được hưởng sự trợ giúp của Chính phủ không;

- Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải không có các khoản nợ không được thanhtoán đúng hạn thuộc về các hiệp định củng cố nợ, các khoản vay của Chính phủPháp và các khoản vay Cơ quan Phát triển Pháp.

- Phải xem xéttình hình nợ không thanh toán đúng hạn thuộc các khoản tín dụng ngân hàng doCOFACE bảo lãnh dành cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho lĩnh vực nhà nước hoặc với sự bảo lãnh của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mỗi hợp đồng liênquan đến dự án nêu ở Điều 1, sau khi các cơ quan có thẩm quyền Pháp nhận thấycác điều kiện trên đây đã được đáp ứng đầy đủ, sẽ được cấp vốn từ nguồn vaytheo Nghị định thư này thông qua trao đổi thư giữa Bộ Kế Hoạch và Đầu tư nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tham tán Thương mại bên cạnh Đại sứ quánPháp tại Hà Nội, hành động theo sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền Pháp.

Điều 5. Thời hạnkhoản cho vay của Chính phủ Pháp.

Để được hưởngkhoản vay của Chính phủ Pháp được xác định như ở điều khoản nêu trên, các hợpđồng giữa người mua Việt Nam và nhà cung cấp Pháp phải được ký trước ngày 31tháng 12 năm 2005 và được cung cấp vốn từ nguồn quỹ vay chậm nhất không quá 3tháng kể từ ngày đó.

Việc rút các khoảntài trợ của Chính phủ Pháp theo thỏa thuận bởi Nghị định thư này phải được thựchiện chậm nhất không quá ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Điều 6. Các khoảnthuế

Khoản tài trợ từNghị định thư tài chính Việt – Pháp chỉ sử dụng để thực hiện dự án ghi tại Điều1 của Nghị định thư này và không bao gồm các khoản thuế phát sinh trong quátrình thực hiện dự án.

Các doanh nghiệpPháp tham gia thực hiện dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt – Pháp thựchiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành tại Việt Nam và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa Việt Nam và Pháp.

Việc trả nợ gốc vàlãi, phí dịch vụ ngân hàng, các phí và phụ phí gắn liền với việc thi hành Nghịđịnh thư này sẽ được thực hiện miễn mọi loại thuế tại Việt Nam.

Điều 7. Đánh giálại việc thực hiện các dự án.

Chính phủ nướcCộng hòa Pháp bằng kinh phí riêng của mình, có thể cho đánh giá lại tình hìnhtrước đây của dự án ghi trong Nghị định thư này về mặt kinh tế, tài chính và kếtoán chủ yếu nhằm xem xét ảnh hưởng của dự án đến sự phát triển kinh tế ở ViệtNam. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu mong muốn, có thểtham dự vào việc đánh giá này, theo thể thức sẽ được xác định sau để có thểtrực tiếp thụ hưởng kết quả đánh giá. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam cam kết tiếp nhận đoàn đánh giá dự án do Chính phủ nước Cộng hòa Phápcử sang và tạo thuận lợi cho đoàn tiếp cận các thông tin liên quan đến dự án.

Điều 8. Hiệu lựcthi hành

Nghị định thư nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Để làm bằng, cácđại diện của hai Chính phủ, được ủy nhiệm hợp pháp, đã ký và đóng dấu vào bảnNghị định thư này.

Làm tại Hà Nội,ngày 17 tháng 11 năm 2003 (thành bốn bản gốc, hai bản bằng tiếng Việt, hai bảnbằng tiếng Pháp)./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Hồng Phúc

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
BỘ TRƯỞNG ĐẶC TRÁCH NGOẠI THƯƠNG
Francois LOOS