BỘ NGOẠI GIAO
******

Số: 10/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2004

Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc bổ sung và sửa đổi Hiệp định ký ngày 07/3/1987 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – Viết về hợp tác xây dựng công trình đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định thư ký ngày 07/7/1989 và ngày 11/11/1993 có hiệu lực từ ngày 04 tháng 02 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH KÝ NGÀY 07/3/1987 GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ – VIẾT VỀ HỢP TÁC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRÊN LÃNH THỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH THƯ KÝ NGÀY 07/7/1989 VÀ 11/11/1993

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau đây gọi là “Phía Việt Nam” và Chính phủ Liên bang Nga, sau đây gọi là “Phía Nga”, xuất phát từ mối quan hệ hợp tác chiến lược và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, tính đến những thay đổi trong nền kinh tế những năm gần đây ở cả hai nước và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt – Nga (sau đây gọi là Trung tâm nhiệt đới), nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khoa học – kỹ thuật giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Xuất phát từ mức độ phát triển đã đạt được của Trung tâm nhiệt đới và từ những nhiệm vụ mà hai phía đặt ra cho Trung tâm, phía Việt Nam và phía Nga đã nhất trí giao thêm cho Trung tâm nhiệt đới chức năng đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao. Do đó, Điều 1 của Hiệp định ký ngày 07/3/1987 được bổ sung thêm câu: “Trung tâm nhiệt đới thực hiện đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao”.

Điều 2. Phía Việt Nam và phía Nga xác nhận giai đoạn I – hợp tác thành lập và xây dựng các công trình chủ yếu của Trung tâm nhiệt đới và chuyển sang giai đoạn II – triển khai hoạt động trong thời kỳ khai thác Trung tâm nhiệt đới. Tính đến yếu tố trên, cũng như việc giao thêm cho Trung tâm nhiệt đới chức năng đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao, phía Việt Nam và phía Nga sẽ tuân thủ các cam kết của mình thể hiện trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Hiệp định ký ngày 07/3/1987, được biên soạn mới – là phần không tách rời của Hiệp định và đính kèm bản Nghị định thư này.

Điều 3. Phía Việt Nam và phía Nga cho rằng, nội dung của một số điều ghi trong các Nghị định thư ngày 07/7/1989 và 11/11/1987 bổ sung Hiệp định ký ngày 07/3/1987 hoặc đã được thực hiện ở Phụ lục 1 và Phụ lục 2 mới của Hiệp định trong phần cam kết của hai phía, hoặc đã được thực hiện. Do đó, nhất trí nội dung Điều 4 của Nghị định thư ngày 07/7/1989 và nội dung các Điều 5, 6, 7 và 8 của Nghị định thư ngày 11/11/1993 không còn hiệu lực.

Điều 4. Xuất phát từ lợi ích chung, phía Việt Nam và phía Nga sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học song phương phù hợp với kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trung tâm nhiệt đới được phê duyệt hàng năm.

Khi có nhu cầu, phía Việt Nam và phía Nga có thể tiến hành các nghiên cứu đơn phương trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới, trình tự thực hiện các nghiên cứu đó sẽ được thỏa thuận riêng.

Điều 5. Đối với tất cả các Điều không được quy định trong Nghị định thư này, hai phía sẽ tuân thủ những điều khoản giữ nguyên hiệu lực của Hiệp định ký ngày 07/3/1987, các Nghị định thư bổ sung ngày 07/7/1989 và 11/11/1993.

Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2004 thành 02 bản gốc, mỗi bản gồm tiếng Việtvà tiếng Nga, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau./.

THỪA ỦY QUYỀN CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỪA ỦY QUYỀN CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG NGA

PHỤ LỤC NO1

(Biên soạn mới)
của Hiệp định ký ngày 07/3/1987

NHỮNG CAM KẾT CỦA PHÍA VIỆT NAM VỀ HỢP TÁC KHAI THÁC TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỬ NGHIỆM TẠI TURNG TÂM

Để hợp tác khai thác Trung tâm nhiệt đới và tiến hành các công tác nghiên cứu khoa học và thử nghiệm, phía Việt Nam bằng lực lượng và kinh phí của mình sẽ:

- Cử sang Liên bang Nga các nhà khoa học và cán bộ Việt Nam để cùng làm công tác khoa học và trao đổi ý kiến, trong đó có cả việc làm luận án, thanh toán các chi phí liên quan đến việc đi lại của họ từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang Liên bang Nga và ngược lại, chi phí liên quan đến tiền ăn ở và tiêu dùng của họ trên lãnh thổ Liên bang Nga;

- Chuẩn bị và đưa đến nơi thử nghiệm tại Trung tâm nhiệt đới các mẫu vật và trang thiết bị kỹ thuật cần thử nghiệm và trong trường hợp cần thiết đưa các mẫu đó trở lại các xí nghiệp chế tạo;

- Thanh toán các chi phí liên quan đến việc mua và cung cấp theo danh mục được thỏa thuận các thiết bị khoa học và chuyên dụng, vật tư tiêu hao, các tài sản khác để sử dụng tại Trung tâm nhiệt đới và lợi ích của hai phía, cũng như bảo đảm vật tư dự phòng và phụ kiện đi kèm cần thiết;

- Bảo đảm tiền thù lao hướng dẫn khoa học theo pháp luật Việt Nam quy định, cho các cán bộ khoa học Nga làm việc tại Trung tâm nhiệt đới và đồng thời thực hiện hướng dẫn khoa học cho cán bộ Việt Nam làm luận án;

- Tạo điều kiện cần thiết và trả mọi chi phí (tiền đi lại, ăn ở, tiêu dùng và lương ở mức tương đương chuyên gia Nga làm việc tại Trung tâm nhiệt đới) cho các nhà khoa học Nga không làm việc tại Trung tâm nhưng được cử sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hướng dẫn khoa học cho cán bộ Việt Nam làm luận án;

- Bố trí nhà làm việc cho Trung tâm nhiệt đới trong giai đoạn khai thác và chịu mọi chi phí liên quan đến việc sử dụng nhà làm việc và công trình của Trung tâm nhiệt đới, kể cả việc thanh toán dịch vụ công cộng và dịch vụ khác, bảo đảm đời sống cho cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật, nhân viên hành chính và tạp vụ Việt Nam, cũng như cử cán bộ Việt Nam đi công tác trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Cho phép cán bộ của Trung tâm nhiệt đới đến các vùng cần thiết trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khảo sát theo đề tài của Trung tâm nhiệt đới, nhằm khảo sát, thử nghiệm vũ khí, kỹ thuật quân sự, vật liệu về độ bền dưới tác động của khí hậu nhiệt đới trong điều kiện khai thác sử dụng và bảo quản ở các đơn vị quân đội, căn cứ và kho tàng. Việc đến những vùng đòi hỏi giấy phép của các cơ quan Việt Nam có thẩm quyền, sẽ được thực hiện với sự đồng ý của các cơ quan đó theo thủ tục quy định. Phía Việt Nam bảo đảm cấp giấy phép với điều kiện được cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về cán bộ Nga cần tham gia các công tác nói trên;

- Chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng mục đích tài sản do phía Nga chuyển giao để khai thác Trung tâm nhiệt đới;

- Dỡ hàng tại cảng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các tầu chở tài sản đến cho Trung tâm nhiệt đới, tiếp nhận, vận chuyển đến nơi quy định, cũng như cất giữ trong kho và bảo quản các tài sản này;

- Tiến hành làm thủ tục hải quan cho tất cả các hàng hóa, kể cả hàng tạm nhập;

- Miễn tất cả các loại thuế, thuế hải quan và lệ phí đối với tài sản nhập khẩu cho Trung tâm nhiệt đới, kể cả tạm nhập, đồng thời phía Việt Nam bảo đảm việc đưa ra khỏi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách thuận lợi tài sản tạm nhập, cũng như các tài sản không còn nhu cầu sử dụng;

- Hỗ trợ để miễn cho các cán bộ Nga và gia đình họ tất cả các loại thuế và lệ phí đối với đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình khi nhập, xuất cảnh và trong thời gian ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Cấp giấy phép cư trú, giấy phép nhập, xuất cảnh và các giấy tờ cần thiết khác cho các cán bộ Nga và thành viên gia đình họ trong thời gian ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, miễn cho họ giấy phép nhận việc, cũng như trong trường hợp cần thiết bảo đảm giải quyết các vấn đề pháp lý, tài chính và các vấn đề khác liên quan đến việc khai thác Trung tâm nhiệt đới và cư trú của các cán bộ Nga trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Cung cấp cho các cán bộ Nga nhà ở đủ tiện nghi và dịch vụ cộng cộng do phía Nga trả tiền;

- Bảo đảm an ninh cho các cán bộ Nga và thành viên gia đình họ, các tài sản đưa từ Liên bang Nga sang kể cả các tài sản tạm nhập, các tòa nhà và công trình của Trung tâm nhiệt đới;

- Bảo đảm phục vụ y tế cho các cán bộ Nga và gia đình họ, kể cả nằm viện theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề này.

PHỤ LỤC NO 2

(Biên soạn mới)
Của Hiệp định ký ngày 07/3/1987

NHỮNG CAM KẾT CỦA PHÍA NGA VỀ HỢP TÁC KHAI THÁC TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỬ NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM

Để hợp tác khai thác Trung tâm nhiệt đới và tiến hành công tác nghiên cứu khoa học và thử nghiệm, phía Nga bằng lực lượng và kinh phí của mình sẽ:

- Cử cán bộ Nga làm việc tại Trung tâm nhiệt đới, cũng như chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo đảm đời sống cho họ khi công tác trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Tiếp nhận các nhà khoa học và cán bộ Việt Nam sang Liên bang Nga để cùng tiến hành công tác nghiên cứu và trao đổi ý kiến, thanh toán những khoản chi phí liên quan đến việc các nhà khoa học và cán bộ Việt Nam làm việc tại các cơ sở khoa học của Liên bang Nga;

- Chuẩn bị và đưa đến nơi thử nghiệm tại Trung tâm nhiệt đới các mẫu vật và trang bị kỹ thuật cần thử nghiệm và trong trường hợp cần thiết đưa các mẫu đó trở lại Liên bang Nga;

- Mua và chuyển các tài liệu khoa học kỹ thuật cần thiết, quyền sử dụng sáng chế;

- Chuyển giao tài liệu kỹ thuật để phía Việt Nam tự chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn;

- Thanh toán các chi phí liên quan đến việc mua và cung cấp theo danh mục được thỏa thuận các thiết bị khoa học và chuyên dụng, phương tiện vận tải, vật tư tiêu hao, các tài sản khác để sử dụng tại Trung tâm nhiệt đới vì lợi ích của hai phía, cũng như bảo đảm các vật tư dự phòng và phụ kiện kèm cần thiết;

- Bảo đảm hướng dẫn khoa học và tổ chức quy trình học tập cho cán bộ Việt Nam đang làm việc tại Trung tâm nhiệt đới hoặc được cử sang Liên bang Nga làm luận án;

- Bảo đảm tuyển chọn và cử sang Trung tâm nhiệt đới các nhà khoa học Nga cần thiết để tham gia nghiên cứu đề tài theo kế hoạch và đồng thời thực hiện hướng dẫn khoa học trong công tác đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao;

- Theo yêu cầu của phía Việt Nam, cử các nhà khoa học Nga không liên quan đến việc thực hiện đề tài theo kế hoạch, nhưng là người hướng dẫn khoa học cho cán bộ của Trung tâm nhiệt đới làm luận án, sang làm việc ngắn hạn tại Trung tâm nhiệt đới nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao;

- Hỗ trợ để miễn cho cán bộ Việt Nam mọi loại thuế và lệ phí hiện hành khi họ nhập, xuất cảnh và trong thời gian ở Liên bang Nga./.