BỘ NGOẠI GIAO*****

Số: 13/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2004

Nghị định thư về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác nước Cộng hòa Mô-dăm-bích có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2003./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ HỢP TÁC GIỮA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC NƯỚC CỘNG HÒA MÔ DĂM BÍCH

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác nước Cộng hòa Mô-dăm-bích, dưới đây gọi tắt là hai Bên.

Với lòng mong muốn củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Mô-dăm-bích, trên cơ sở các nguyên tắc ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc và các quy tắc liên quan khác của luật pháp quốc tế.

Hai Bên đã thoả thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên tiến hành trao đổi ý kiến thường xuyên về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Điều 2. Hai Bên ở các cấp khác nhau và dưới các hình thức thích hợp cùng tiến hành tham khảo ý kiến với nhau về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai Bên quan tâm, cũng như kinh nghiệm công tác.

Điều 3. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các thoả thuận đã đạt được giữa hai nước và tiếp tục củng cố và hoàn thiện các văn bản và cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác hai Bên cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau giữa hai nước.

Điều 4. Hai Bên ủng hộ việc các cơ quan đại diện Ngoại giao của hai nước tại nước thứ 3, các cơ quan đại diện của hai nước tại Liên hợp quốc và các Tổ chức quốc tế khác, cũng như các đoàn Đại biểu của hai nước tham dự các hội nghị, diễn đàn quốc tế duy trì tiếp xúc và khi cần sẽ trao đổi ý kiến với nhau về những vấn đề hai Bên cùng quan tâm.

Điều 5. Thông qua đường ngoại giao, hai Bên sẽ tiến hành đánh giá hàng năm về mức độ thực hiện Hiệp định và thống nhất chương trình hợp tác cho năm tiếp theo.

Điều 6. Nghị định thư này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi theo sự thoả thuận bằng văn bản giữa hai Bên.

Điều 7. Nghị định thư này có hiệu lực trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày ký và sẽ được mặc nhiên gia hạn năm (05) năm nữa, nếu một trong hai Bên không thông báo cho Bên kia bằng văn bản ý định chấm dứt hiệu lực, 6 tháng trước khi Nghị định thư hết hiệu lực.

Làm tại Maputo, ngày 14 tháng 11 năm 2003 thành ba bản, một bản bằng tiếng Việt, một bản bằng tiếng Bồ Đào Nha và một bản bằng tiếng Anh.

Trong trường hợp có bất đồng về giải thích sẽ sử dụng bản tiếng Anh làm căn cứ./.

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC NƯỚC CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC
DR.Leonardo Santos Simão

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Nguyễn Phú Bình