BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 37/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004

Nghị định thư về Dự án Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực dudịch và khách sạn VIE/015 (Giai đoạn III) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua có hiệu lực từ ngày03 tháng 12 năm 2003.

 TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ DỰ ÁN HỢP TÁC ĐÀO TẠO TRONG LĨNHVỰC DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN VIE/015 (GIAI ĐOẠN III) GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG

Căn cứ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg ký ngày 24tháng 9 năm 2002 tại Luxembourg.
Căn cứ các lĩnh vực ưu tiên được xác định trong tài liệu về “Chương trình địnhhướng về hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg”, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 tạiLuxembourg.

đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Nghị định thư này liên quan đến dự án hợp tác đào tạo trong lĩnh vực dulịch và khách sạn (Dự án VIE/015, giai đoạn III).

Điều 2. Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg cam kết tài trợ 2.991.000 EUR (haitriệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn Eurô) cho việc thực hiện dự án hợp tác nêutại Điều 1.

Điều 3. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Côngquốc Luxembourg sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để triển khai dự án như đãnêu trong Tài liệu dự án do các cơ quan được chỉ định trong Nghị định này xâydựng và trình Chính phủ hai nước phê duyệt.

Tài liệu dự án gồm những nội dung chính sau:

- Bản miêu tả dự án.

- Bản phân công nhiệm vụ giữa hai bên.

- Tiến độ triển khai.

- Dự toán ngân sách dự án.

Điều 4. Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg chỉ định tổ chức Lux-Development S.A,có trụ sở tại Luxembourg, là cơ quan thực hiện các nghĩa vụ của phía Luxembourgđược quy định trong Nghị định thư này.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ địnhTổng cục Du lịch Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội, là cơ quan thực hiện các nghĩavụ của phía Việt Nam được quy định trong Nghị định thư này.

Các cơ quan thực hiện dự án sẽ phối hợp hình thành dự án,xây dựng tài liệu và thực thi những công việc của dự án. Trong trường hợp cầnthiết, Chính phủ hai nước có thể giao các cơ quan điều hành dự án xây dựng bảnđánh giá dự án hợp tác.

Điều 5. Các điều khoản quy định trong Hiệp định khung về Hợp tác ký ngày 24tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Đại Công quốc Luxembourg được áp dụng trong Nghị định thư này.

Mọi sửa đổi trong Nghị định thư này đều phải được thực hiệntrên cơ sở thỏa thuận chung thông qua trao đổi công thư giữa Chính phủ hainước.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc vào tháng 6 năm2005 hoặc khi sử dụng hết khoản đóng góp tài chính của Chính phủ Luxembourg nêutại Điều 2.

Làm tại Hà Nội, thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 02bản bằng tiếng Việt và 2 bản bằng tiếng Anh, ngày 03 tháng 12 năm 2003./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG
ĐẠI SỨ
Marc Ungeheuer

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Võ Hồng Phúc