BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 55/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Nghị định thư bổ sung Hiệp địnhhợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 30tháng 6 năm 2004.

(kèm theo “Quy định về bảotồn và quản lý nguồn lợi thuỷ sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ”)./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC NGHỀ CÁ VỊNH BẮC BỘ GIỮA CHÍNH PHỦNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂNTRUNG HOA

Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọitắt là “hai Bên ký kết”), căn cứ quy định tại Điều 11 “Hiệp định hợp tác nghềcá Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là “Hiệp định hợp tácnghề cá”) ký ngày 25 tháng 12 năm 2000, qua hiệp thương hữu nghị đã thỏa thuậnvề dàn xếp quá độ như sau:

Điều 1.

1. Nghị định thư bổ sung nàyđược áp dụng cho một phần Vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước ở phía Bắc Vùngđánh cá chung gọi là “Vùng nước dàn xếp quá độ”.

2. Phạm vi Vùng nước dàn xếp quáđộ trong Vịnh Bắc Bộ là vùng nước được giới hạn bằng các đoạn thẳng nối cácđiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 20o Bắc theo thứ tự dưới đây, nhưng giữahai điểm K, L được nối bằng cung tròn có tâm là đèn biển đảo Bạch Long Vỹ (20o08’00’’Bắc, 107o43’40’’ Đông) và bán kính 15 hải lý.

Điểm

Vĩ độ Bắc

Kinh độ Đông

A (6)

B

C

D

E

F

G

H

I

J (11)

K

L

A (6)

20o 08’ 00’’

20o 04’ 25’’

20o 37’ 30’’

20o 49’ 40’’

20o 54’ 00’’

20o 43’ 20’’

20o 25’ 35’’

20o 19’ 25’’

20o 09’ 30’’

20o 00’ 00’’

20o 00’ 00’’

20o 00’ 00’’

20o 00’ 00’’

108o 42’ 32’’

108o 48’ 15’’

108o 41’ 30’’

108o 34’ 10’’

108o 16’ 25’’

108o 01’ 40’’

107o 37’ 40’’

107o 23’ 00’’

107o 07’ 41’’

107o 07’ 41’’

107o 30’ 00’’

107o 57’ 00’’

107o 42’ 32’’

Các tọa độ trên được xác địnhtrên tổng đồ toàn diện Vĩnh Bắc Bộ được đính kèm theo Hiệp định phân định VịnhBắc Bộ.

Điều 2. HaiBên ký kết đạt được thỏa thuận về số lượng tầu cá vào đánh bắt trong Vùng nướcdàn xếp quá độ như sau:

Trong năm đầu tiên sau khi Hiệpđịnh hợp tác nghề cá có hiệu lực, số lượng tầu cá Trung Quốc vào Vùng nước dànxếp quá độ phía Tây đường phân định Vịnh Bắc Bộ là 920 tầu, tỷ lệ tầu lưới kéokhông vượt quá 35% số tầu của các nghề khác do phía Trung Quốc tự điều chỉnhnhưng phải tuân thủ pháp luật hữu quan của Việt Nam, phạm vi công suất máychính từ 20 – 200 CV/tầu, công suất bình quân là 85CV/tầu, tổng công suất máytầu của phía Trung Quốc được phép vào đánh bắt là 78.200CV.

Số tầu kể trên được cắt giảmhàng năm là 25% tương đương 320 tầu với tổng công suất 19.550CV và tỷ lệ tầulưới kéo không vượt quá 35% số tầu còn lại. Sau 4 năm tầu cá Trung Quốc sẽ rúthết khỏi Vùng nước dàn xếp quá độ phía Tây đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Số lượng tầu, tổng công suất máytầu của Việt Nam vào Vùng nước dàn xếp quá độ phía Đông đường phân định Vịnh BắcBộ tương đương với số lượng tầu, tổng công suất máy tầu của Trung Quốc vào Vùngnước dàn xếp quá độ phía Tây đường phân định Vịnh Bắc Bộ và cắt giảm theo tỷ lệtương đương.

Điều 3.

1. Hai Bên ký kết tiến hành quảnlý đối với tầu cá hoạt động nghề cá trong Vùng nước dàn xếp quá độ thuộc vùngbiển của mình.

2. Căn cứ vào thỏa thuận giữahai Bên ký kết và căn cứ vào thông báo về danh sách tầu xin phép đánh bắt củaBên ký kết kia, hàng năm, cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên ký kết cấp giấyphép đánh bắt trong Vùng nước dàn xếp quá độ thuộc vùng biển của mình cho côngdân và tầu cá của Bên ký kết kia với hình thức đơn giản và thuận tiện. Thôngbáo về danh sách tầu xin phép đánh bắt cần bao gồm tên tầu, số hiệu tầu, họ tênchủ tầu, thuyền trưởng, trọng tải của tầu, công suất máy chính của nghề đánhbắt. Tầu cá được cấp phép phải nộp phí cấp phép, đánh bắt (trị giá 200 đô laMỹ/ tầu/năm).

3. Tầu cá của hai Bên ký kết đãđược cấp phép khi vào hoạt động nghề cá trong Vùng nước dàn xếp quá độ phải códấu hiệu nhận biết theo quy định của Ủy ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt –Trung. Hai Bên ký kết có nghĩa vụ hướng dẫn ngư dân nước mình ghi chính xácnhật ký đánh bắt theo mẫu thống nhất của Ủy ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ,khi thực sự cần thiết phải xuất trình cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát trênbiển của nước ven biển. Hai Bên ký kết phải thông báo kịp thời cho Bên ký kếtkia tình hình ngư dân của Bên ký kết kia chưa ghi nhật ký đánh bắt theo yêucầu, nhưng không được xử phạt với lý do chưa ghi nhật ký.

4. Mỗi Bên ký kết cần phải ápdụng biện pháp cần thiết để bảo đảm việc công dân và tầu cá của nước mình đãđược cấp phép khi tiến hành hoạt động nghề cá trong Vùng nước dàn xếp quá độcủa Bên ký kết kia, tuân thủ những quy định của Nghị định thư bổ sung này, củaluật pháp, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Bên ký kết kia, đặc biệtlà những quy định về hoạt động nghề cá, biện pháp bảo tồn tài nguyên sinh vậtbiển và quy định về bảo vệ môi trường biển.

5. Hai Bên ký kết cần kịp thờithông báo cho nhau những luật và những văn bản quy phạm pháp luật liên quantrong nước của mình được nêu tại điều này, bao gồm tình hình ban hành, sửa đổivà hủy bỏ những luật và những văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 4.

1. Hai Bên ký kết có nghĩa vụgiáo dục và đào tạo ngư dân nước mình khi vào hoạt động nghề cá trong Vùng nướcdàn xếp quá độ.

2. Mỗi Bên ký kết có quyền xửphạt theo luật pháp nước mình những tầu cá chưa được cấp phép mà vào hoạt độngở Vùng nước dàn xếp quá độ thuộc vùng biển của mình. Đối với những tầu cá đãđược cấp phép vào Vùng nước dàn xếp quá độ nhưng có hoạt động vi phạm những quyđịnh về hoạt động nghề cá thì áp dụng các hình thức xử phạt theo Điều 20 Quyđịnh quản lý, bảo tồn nguồn lợi Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

3. Khi cơ quan có thẩm quyền củamột Bên ký kết căn cứ vào những quy định của Nghị định thư bổ sung này để tiếnhành xử phạt cần thông báo nhanh chóng cho cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kếtkia tình hình liên quan và kết quả xử lý. Các tầu cá và thuyền viên bị bắt giữcần phải được phóng thích nhanh chóng sau khi có giấy cam kết hoặc những bảođảm khác thích đáng.

4. Cơ quan có thẩm quyền của mỗiBên ký kết cần tạo thuận lợi cho những tầu cá đã được cấp hhép của Bên ký kếtkia được vào Vùng nước dàn xếp quá độ thuộc vùng biển của mình. Cơ quan có thẩmquyền của mỗi Bên ký kết không được lạm dụng chức quyền, gây trở ngại cho nhữngcông dân và tầu cá đã được cấp phép của Bên ký kết kia tiến hành hoạt động nghềcá bình thường trong Vùng nước dàn xếp quá độ thuộc vùng biển của mình.

Điều 5.

1. Để thực hiện Nghị định thư bổsung này, Ủy ban liên hợp nghề cá có chức trách như sau:

1.1. Hiệp thương những vấn đềliên quan đến bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trong Vùng nướcdàn xếp quá độ, đồng thời đề xuất kiến nghị với Chính phủ hai nước.

1.2. Hiệp thương xử lý tranhchấp liên quan đến hoạt động nghề cá xảy ra trong Vùng nước dàn xếp quá độ đượchai Bên ký kết giao cho.

1.3. Tiến hành đánh giá tìnhhình thực hiện Nghị định thư bổ sung này và báo cáo Chính phủ hai nước.

1.4. Tiến hành hiệp thương nhữngcông việc khác mà hai Bên ký kết cùng quan tâm.

2. Tất cả mọi kiến nghị và quyếtđịnh của Ủy ban liên hợp nghề cá đều phải được sự nhất trí của đại diện hai Bênký kết.

Điều 6. Tấtcả những tranh chấp phát sinh giữa hai Bên ký kết về việc giải thích hoặc ápdụng Nghị định thư bổ sung này cần giải quyết thông qua hiệp thương hữu nghị.

Điều 7.

1. Nghị định thư bổ sung này làmột bộ phận không thể tách rời của Hiệp định hợp tác nghề cá.

2. Nghị định thư bổ sung này cóthể được bổ sung và sửa đổi khi có sự đồng ý của hai Bên ký kết.

Điều 8.

1. Sau khi hai Bên ký kết hoànthành các thủ tục pháp luật của mỗi nước, Nghị định thư bổ sung này sẽ có hiệulực kể từ ngày Hiệp định hợp tác nghề cá có hiệu lực.

2. Thời hạn hiệu lực của Nghịđịnh thư bổ sung này là 4 năm.

Nghị định thư bổ sung này đượcký tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 4 năm 2004, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếngViệt và tiếng Trung, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Nguyễn Ngọc Hồng

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
Tề Cảnh Phát

QUY ĐỊNH

VỀ BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRONG VÙNG ĐÁNH CÁCHUNG VỊNH BẮC BỘ

Căn cứ Hiệp định hợp tác nghề cáở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 12 năm 2000(dưới đây gọi tắt là “Hiệp định”), để bảo tồn, quản lý và khai thác bền vữngnguồn lợi thủy sản trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ (dưới đây gọi tắt là“Vùng đánh cá chung”), giữ gìn an ninh và trật tự hoạt động đánh bắt trong Vùngđánh cá chung, Ủy ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt – Trung (dưới đây gọitắt là “Ủy ban liên hợp nghề cá”) ban hành bản Quy định này.

Điều 1. Bấtkỳ người và tầu cá nào vào hoạt động đánh bắt trong Vùng đánh cá chung phải cóGiấy phép đánh bắt thủy sản trong Vùng đánh cá chung (dưới đây gọi tắt là “Giấyphép”), phải tuân thủ Quy định này và các quy định liên quan của Hiệp định.

Điều 2. Cơquan chủ quản thực hiện Quy định này của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là “hai Bên”) lần lượtlà Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là “Cơ quan chủ quản”).

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồnlợi thủy sản Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lýgiám sát ngư chính ngư cảng khu Nam Hải nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sauđây gọi tắt là “Cơ quan thực thi”) chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp thực hiệncụ thể Quy định này.

Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủysản, Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng của phía Việt Nam và cơ quanQuản lý giám sát ngư chính ngư cảng, Công an biên phòng, Bộ đội hải quân củaphía Trung Quốc (sau đây gọi tắt là “Cơ quan giám sát”) chịu trách nhiệm giámsát, kiểm tra các hoạt động nghề cá trong Vùng đánh cá chung và tiến hành xử lýcác hoạt động đánh bắt trái quy định. Cơ quan làm đầu mối phối hợp liên lạc củaphía Việt Nam là Cảnh sát biển, của phía Trung Quốc là cơ quan Quản lý giám sátngư chính ngư cảng.

Điều 3.Cơ quan thực thi của hai bên căn cứ vào số lượng tầu cá hoạt động trong Vùngđánh cá chung do Ủy ban liên hợp nghề cá xác định hàng năm, cấp Giấy phép chotầu cá nước mình.

Hai Bên trao cho nhau số lượngtem chống làm giả phù hợp với số lượng tầu cá đã thống nhất. Khi cấp Giấy phép,Bên cấp phép phải dán tem chống làm giả do Bên kia trao vào vị trí quy định.

Giấy phép phải bao gồm những nộidung chính như sau: tên và số hiệu tầu cá, cảng đăng ký, quốc tịch tầu, số đăngký tầu, nghề khai thác, tổng trọng lượng tầu (gồm trọng lượng tầu và trọng tảitầu), công suất máy chính, họ tên thuyền trưởng và họ tên địa chỉ của chủ sởhữu tầu cá.

Giấy phép có giá trị 1 năm kể từngày ký cấp.

Mẫu Giấy phép do Ủy ban liên hợpnghề cá quy định tại Phụ lục 1.

Điều 4. Cơquan thực thi của hai bên phải lập và trao đổi cho nhau Sổ danh sách tầu cá củabên mình được nhận Giấy phép hàng năm, thời gian và phương thức cụ thể do Ủyban liên hợp nghề cá quyết định trong phiên họp xác định số lượng tầu cá của mỗibên được vào hoạt động đánh bắt trong Vùng đánh cá chung hàng năm.

Sổ danh sách tầu cá phải bao gồmnhững nội dung sau đây: tên và số hiệu tầu, nghề khai thác, tổng trọng lượngtầu (gồm trọng lượng tầu và trọng tải tầu), công suất máy chính, số đăng ký tầuvà số Giấy phép được cấp.

Điều 5.Người và tầu cá được cấp phép khi hoạt động đánh bắt trong Vùng đánh cá chungphải mang theo tầu Giấy phép, Giấy đăng ký tầu cá, giấy tờ tùy thân của ngườitrên tầu cá và tiến hành hoạt động đánh bắt theo nội dung ghi trong Giấy phép.

Tầu cá phải treo Quốc kỳ củanước mình và phải có dấu hiệu nhận biết theo quy định của Ủy ban liên hợp nghềcá. Cách thức cụ thể về làm dấu hiệu nhận biết được quy định tại Phụ lục 2.

Điều 6.Tầu cá được cấp phép khi hoạt động đánh bắt trong Vùng đánh cá chung phải ghiNhật ký đánh bắt trong Vùng đánh cá chung (dưới đây gọi tắt là “Nhật ký đánhbắt”) theo mẫu quy định của Ủy ban liên hợp nghề cá (Phụ lục 3). Nhật ký đánhbắt hàng năm phải nộp Cơ quan thực thi của nước mình.

Điều 7. Thựchiện quy chế tạm ngừng khai thác trong Vùng đánh cá chung. Nội dung và biệnpháp cụ thể của quy chế đó do Ủy ban liên hợp nghề cá quy định.

Điều 8. Cấmđánh bắt thủy sản bằng các phương pháp như dùng chất nổ, chất độc, xung điện vàcác loại ngư cụ, phương thức khai thác bị cấm sử dụng do Ủy ban liên hợp nghềcá quy định.

Điều 9. Cấmđánh bắt các loài sinh vật hoang dã quý hiếm dưới nước có nguy cơ bị tuyệtchủng sau: cá voi, cá heo, bò biển, rùa biển và san hô.

Trong khi hoạt động đánh bắtbình thường, nếu vô ý bắt phải các sinh vật nêu trên phải lập tức thả ngayxuống biển.

Điều 10.Hai Bên phải sử dụng các biện pháp chống ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môitrường sinh thái Vùng đánh cá chung.

Điều 11. Tầucá đang đánh bắt hoặc đang di chuyển phải tuân thủ quy tắc tránh va giữa cáctầu cá, không được làm ảnh hưởng hoạt động đánh bắt bình thường của các tầu cákhác.

Khi xảy ra tranh chấp hoặc sự cốgây tổn thất trên biển giữa tầu cá của hai bên, thuyền trưởng hai bên phải hiệpthương giải quyết, cấm dùng hành vi bất hợp pháp như đánh, bắt giữ người, đậpphá, cướp tài sản hoặc phá hoại tầu. Trong trường hợp không giải quyết được tạichỗ, thuyền trưởng đương sự của hai bên phải điền vào “Giấy xác nhận sự cốtrong Vùng đánh cá chung” theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 và nộp cho Cơ quanthực thi của nước mình. Cơ quan thực thi hai bên sẽ phối hợp giải quyết hoặcchuyển cho Ủy ban liên hợp nghề cá giải quyết.

Điều 12. Nhânviên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên thực hiện việc kiểm tra, kiểm soátđối với người và tầu cá của hai Bên trong Vùng đánh cá chung thuộc vùng nướcBên mình.

Khi tiến hành kiểm tra, kiểmsoát, nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên phải mang sắc phục, phùhiệu và biển hiệu theo đúng quy định của nước mình, sử dụng tầu công vụ có treoquốc kỳ của nước mình và có ký dấu hiệu chuyên dụng. Hai Bên thông báo cho nhaumẫu sắc phục, phù hiệu và biển hiệu của nhân viên công vụ có thẩm quyền, các kýdấu hiệu chuyên dụng của tầu công vụ của nước mình.

Điều 13. Khitiến hành kiểm tra, kiểm soát, nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bênphải tôn trọng, không làm cản trở hoạt động đánh bắt bình thường của người vàtầu cá đã được cấp Giấy phép, tránh kiểm tra và xử phạt trùng lặp.

Khi nhân viên công vụ của Cơquan giám sát mỗi bên phát hiện hành vi vi phạm hoặc có căn cứ hợp lý cho rằngtầu cá có dấu hiệu nghi ngờ đánh bắt trái phép hoặc khi cần thiết có thể lêntầu kiểm tra.

Khi lên tầu cá kiểm tra, nhânviên công vụ của Cơ quan giám sát phải lập Biên bản kiểm tra Vùng đánh cá chung(dưới đây gọi tắt là “Biên bản kiểm tra”) theo mẫu quy định tại Phụ lục 5. Biênbản kiểm tra phải khách quan, chân thực, có chữ ký xác nhận của nhân viên côngvụ của Cơ quan giám sát và thuyền trưởng tầu cá bị kiểm tra.

Điều 14. Nhânviên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên khi ở vùng nước bên mình phát hiệnthấy ở vùng nước bên kia có tầu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm,phải thông báo ngay cho Cơ quan thực thi bên kia bằng các phương tiện thông tinhiện có. Cơ quan thực thi của bên nhận được thông báo phải tiến hành xử lýngay.

Điều 15. Trongquá trình kiểm tra, kiểm soát, nếu nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗibên phát hiện người và tầu cá vi phạm Quy định này ở vùng nước bên mình trongVùng đánh cá chung thì phải xử lý theo Quy định này và phải thông báo cho Cơquan thực thi bên mình biết. Trường hợp hành vi vi phạm tới mức độ phải xửphạt, cơ quan có quyền xử phạt của mỗi bên căn cứ Điều 20 của Quy định này tiếnhành xử phạt và điền vào “Quyết định xử phạt trong Vùng đánh cá chung Vịnh BắcBộ”, theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.

Điều 16.Nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên căn cứ vào luật pháp của nướcmình có quyền xử phạt những tầu cá chưa được cấp Giấy phép mà vào đánh bắt trongvùng nước bên mình thuộc Vùng đánh cá chung hoặc tuy được cấp Giấy phép vàoVùng đánh cá chung nhưng có các hoạt động bất hợp pháp ngoài hoạt động đánh bắt.

Điều 17. KhiCơ quan giám sát hoặc cơ quan có quyền xử phạt của bên này tiến hành xử lý hànhvi vi phạm của tầu cá và người của bên kia cần kịp thời báo cho cơ quan thựcthi bên mình biết. Cơ quan thực thi bên này phải thông báo cho cơ quan thực thicủa bên kia biết Biên bản kiểm tra được nêu tại Điều 13 của Quy định này hoặcnội dung chính tình hình vụ việc vi phạm của Biên bản kiểm tra trong vòng 72tiếng sau khi vụ việc xảy ra, trường hợp phải tạm giữ tầu cá đưa về bến cảng xửlý phải thông báo trong vòng 48 tiếng, khi đưa ra quyết định xử phạt phải thôngbáo cho cơ quan thực thi của bên kia biết quyết định xử phạt trong vòng 72tiếng.

Điều 18.Cơ quan giám sát của hai bên có thể tiến hành kiểm tra liên hợp trong Vùng đánhcá chung, có thể áp dụng phương thức cử nhân viên công vụ sang tầu công vụ củanhau hoặc kiểm tra liên hợp bằng tầu công vụ của cả hai bên. Khi kiểm tra liênhợp, nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên đưa ra quyết định xử lý đốivới những vụ việc vi phạm tại vùng nước bên mình trong Vùng đánh cá chung. Cơquan thực thi hai bên nghiên cứu đề xuất phương án kiểm tra liên hợp cụ thể vàtổ chức thực hiện sau khi được sự đồng ý của Ủy ban liên hợp nghề cá.

Điều 19. Khinhân viên công vụ của Cơ quan giám sát hai bên yêu cầu kiểm tra tầu thì mọingười trên tầu phải có trách nhiệm hợp tác, dừng tầu và chịu sự kiểm tra, xuấttrình các loại giấy tờ quy định tại Điều 5 của Quy định này, tạo điều kiệnthuận lợi và giúp đỡ nhân viên công vụ thực thi nhiệm vụ đồng thời hỗ trợ bảođảm an toàn thân thể của nhân viên công vụ.

Nhân viên công vụ phải thực hiệntheo đúng quy định của pháp luật liên quan và Quy định này, thực thi văn minhcông vụ và không đựơc sử dụng vũ lực trừ khi an toàn thân thể của nhân viêncông vụ bị đe dọa.

Điều 20. Ngườivà tầu cá được cấp Giấy phép khi đánh bắt trong Vùng đánh cá chung có hành vivi phạm Quy định này thì bị xử lý theo các quy định sau đây:

1. Không treo Quốc kỳ theo quyđịnh thì buộc phải treo Quốc kỳ, nếu không mang Quốc kỳ theo quy định thì buộcphải quay về, đồng thời phạt từ 400 nghìn đến 2 triệu đồng Việt Nam hoặc 200đến 1.000 Nhân dân tệ, nếu cố tình không treo Quốc kỳ thì phạt từ 1 triệu đến 5triệu đồng Việt Nam hoặc 500 đến 2.500 Nhân dân tệ, đồng thời cưỡng chế tầu rakhỏi Vùng đánh cá chung. Trường hợp tái phạm hoặc cố tình không chịu nộp phạtvà treo Quốc kỳ thì lập biên bản và cấm tầu cá đó đánh bắt một tháng trong Vùngđánh cá chung, đồng thời phải kịp thời thông báo cho Cơ quan thực thi hai bênbiết để cùng giám sát quản lý, nếu trong thời hạn cấm đánh bắt mà tầu cá đó vẫnvào Vùng đánh cá chung đánh bắt sẽ bị tạm giữ Giấy phép và kịp thời thông báocho cơ quan thực thi hai bên.

2. Tầu cá có dấu hiệu nhận biếtnhưng không đúng theo Quy định này, Cơ quan giám sát sẽ tùy mức độ vi phạm tiếnhành đánh dấu Giấy phép và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung, tầu cá khôngcó dấu hiệu nhận biết thì ngoài các hình phạt như trên còn bị phạt từ 2 triệuđến 10 triệu đồng Việt Nam hoặc 1.000 đến 5.000 Nhân dân tệ. Nếu tầu cá khôngchấp hành các hình phạt và tiếp tục tiến hành các hoạt động đánh bắt thì Cơquan giám sát ngoài việc áp dụng các hình phạt nêu trên còn tạm giữ Giấy phépvà thông báo cho cơ quan thực thi hai bên.

3. Tầu cá không đem theo Giấyphép, sẽ bị phạt 50 triệu đồng Việt Nam hoặc 25.000 Nhân dân tệ và buộc phảirời khỏi Vùng đánh cá chung. Nếu tái phạm trong thời gian Giấy phép có hiệu lựcsẽ bị phạt 70 triệu đồng Việt Nam hoặc 35.000 Nhân dân tệ và buộc phải rời khỏiVùng đánh cá chung.

Tầu cá không đem theo Giấy đăngký tầu, sẽ bị phạt 20 triệu đồng Việt Nam hoặc 10.000 Nhân dân tệ và buộc phảirời khỏi Vùng đánh cá chung.

Tầu cá không ghi Nhật ký đánhbắt sẽ bị phạt 1 triệu đồng Việt Nam hoặc 500 Nhân dân tệ.

Người đi trên tầu không mangtheo giấy tờ tùy thân sẽ bị phạt 400 nghìn đồng Việt Nam hoặc 200 Nhân dân tệ;trường hợp tái phạm sẽ bị phạt 800 nghìn đồng Việt Nam hoặc 400 Nhân dân tệ.Bản mẫu giấy tờ tùy thân của thuyền viên được quy định tại khoản này do cơ quanthực thi hai bên thông báo cho nhau để tạo thuận lợi cho Cơ quan giám sát kiểmtra. Nếu một bên thay đổi mẫu giấy tờ tùy thân của thuyền viên cần kịp thờithông báo cho cơ quan thực thi bên kia.

4. Đánh bắt trái với nghề nghiệphoặc vi phạm thời gian đánh bắt đã được ghi trong Giấy phép sẽ bị phạt từ 10triệu đến 60 triệu đồng Việt Nam hoặc từ 5.000 đến 30.000 Nhân dân tệ, đồngthời buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung. Trường hợp tái phạm thì ngoài mứcphạt nêu trên còn bị tịch thu sản phẩm khai thác, ngư cụ, tạm giữ Giấy phép.

Nếu công suất máy chính của tầucá không phù hợp với đăng ký trong Giấy phép thì đánh dấu Giấy phép, buộc phảirời khỏi Vùng đánh cá chung và thông báo cho cơ quan thực thi bên kia. Bên kiacần phải tiến hành kiểm tra pháp định lại công suất máy chính của tầu, nếu xácđịnh công suất máy chính của tầu không phù hợp với đăng ký trong Giấy phép phảitruy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan theo luật pháp nước mìnhvà thông báo cho Cơ quan thực thi bên kia biết kết quả kiểm tra pháp định, kếtquả xử lý, nếu tái phạm sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 70 triệu đồng Việt Nam hoặctừ 15.000 đến 35.000 Nhân dân tệ, tịch thu sản phẩm khai thác, ngư cụ, tạm giữGiấy phép và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung.

5. Vi phạm quy chế tạm thờingừng khai thác Vùng đánh cá chung do Ủy ban liên hợp nghề cá quy định sẽ bịphạt từ 10 triệu đến 80 triệu đồng Việt Nam hoặc từ 5.000 đến 40.000 Nhân dântệ, tạm giữ Giấy phép và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung. Trường hợp táiphạm sẽ bị tạt từ 20 triệu đến 150 triệu đồng Việt Nam hoặc từ 10.000 đến75.000 Nhân dân tệ, tạm giữ Giấy phép, tịch thu sản phẩm khai thác, ngư cụ vàbuộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung.

6. Sử dụng chất nổ, chất độc,xung điện, các loại ngư cụ và phương thức khai thác đã bị Ủy ban liên hợp nghềcá cấm sử dụng sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng Việt Nam hoặc từ10.000 đến 50.000 Nhân dân tệ, tịch thu sản phẩm khai thác, ngư cụ và công cụdùng để thực hiện các hành vi vi phạm trên, tạm giữ Giấy phép và bị buộc phảirời khỏi Vùng đánh cá chung thuộc phần biển của nước sở tại. Trường hợp táiphạm sẽ bị phạt từ 40 triệu đến 150 triệu đồng Việt Nam hoặc từ 20.000 đến75.000 Nhân dân tệ, tạm giữ Giấy phép, tịch thu sản phẩm khai thác, cư ngụ,công cụ dùng để thực hiện các hành vi vi phạm trên, buộc phải rời khỏi Vùngđánh cá chung và thuyền trưởng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theoluật pháp của nước sở tại đồng thời kịp thời thông báo cho Cơ quan thực thi haibên.

7. Cố ý vi phạm Điều 9 của Quyđịnh này về việc cấm đánh bắt các loài sinh vật hoang dã quý hiếm dưới nước cónguy cơ tuyệt chủng sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng Việt Nam hoặc từ5.000 đến 15.000 Nhân dân tệ, tịch thu sinh vật hoang dã quý hiếm dưới nước cónguy cơ tuyệt chủng đã đánh bắt, tạm giữ Giấy phép và buộc phải rời khỏi Vùngđánh cá chung thuộc phần biển nước sở tại, nếu tái phạm thì ngoài các hình phạttrên sẽ bị tịch thu ngư cụ và thuyền trưởng còn có thể bị truy cứu trách nhiệmhình sự theo luật pháp của nước sở tại đồng thời kịp thời thông báo cho Cơ quanthực thi hai Bên.

8. Cản trở, chống đối, trốntránh việc kiểm tra của nhân viên công vụ thuộc Cơ quan giám sát sẽ bị xử phạtnặng theo các hành vi vi phạm cụ thể. Cố ý gây thiệt hại đối với nhân viên côngvụ và tầu thuyền của Cơ quan giám sát, người vi phạm phải bồi thường. Người nàolàm chết hoặc gây thương tích nặng đối với nhân viên công vụ phải bị truy cứutrách nhiệm theo luật pháp nước sở tại. Trường hợp không chấp hành quyết địnhxử phạt sẽ bị cưỡng chế chấp hành.

9. Đồng thời có nhiều hành vi viphạm sẽ bị xử phạt theo từng hành vi nhưng tổng số tiền các hình phạt bằng tiềnmặt không vượt quá 150 triệu đồng Việt Nam hoặc 75.000 Nhân dân tệ.

10. Nếu tầu cá vi phạm mà khôngchịu sự kiểm tra và bỏ chạy, Cơ quan giám sát lập biên bản ghi tên, số hiệu tầuvà kịp thời thông báo cho Cơ quan thực thi bên kia. Sau khi kiểm tra xác địnhđúng hành vi vi phạm, sẽ tịch thu Giấy phép trong Vùng đánh cá chung Vịnh BắcBộ năm đó của tầu vi phạm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể đề nghị Cơquan thực thi bên kia hủy bỏ tư cách đánh bắt trong Vùng đánh cá chung Vịnh BắcBộ của tầu vi phạm từ 1 đến 2 năm. Bên xử lý kịp thời thông báo kết quả xử lý chobên kia.

Điều 21. Khiviệc xử phạt theo các quy định tại Điều 20 không thể thực hiện được tại chỗ, cóthể tạm giữ tầu cá đưa về bến cảng xử lý.

Cơ quan giám sát và nhân viêncông vụ của hai bên cần phải đối xử nhân đạo đối với thuyền viên của tầu bị tạmgiữ, bảo đảm an toàn thiết bị và tài sản trên tầu.

Khi tầu cá và thuyền viên bị tạmgiữ có một trong những điều kiện sau thì cần phải được phóng thích nhanh chóng:

1. Đã nộp đủ tiền phạt và bồithường các tổn thất gây ra theo các quy định liên quan của Điều 20 và nộp cácchi phí theo quy định hiện hành về tầu cá và thuyền viên trong thời gian bị tạmgiữ.

2. Có đảm bảo thích đáng bằngtiền hoặc các đảm bảo khác được cơ quan thực thi hai bên chấp nhận. Nội dung vàhình thức đảm bảo cụ thể do cơ quan thực thi hai bên thỏa thuận quy định.

Điều 22. Cơquan thực thi mỗi bên sau khi nhận được thông báo của Cơ quan thực thi bên kiatheo quy định tại Điều 17 của Quy định này thì phải tiến hành điều tra đối vớitầu cá vi phạm. Đối với trường hợp vụ việc đúng với sự thực, có thể tiến hànhxử lý tiếp theo luật pháp, quy định nước mình. Trong trường hợp có nghi vấn vềviệc xử phạt của bên kia thì có thể yêu cầu Cơ quan thực thi bên kia giảithích.

Trường hợp tổ chức hoặc cá nhânbị xử phạt cho rằng việc xử phạt không thỏa đáng thì có quyền thông qua Cơ quanthực thi phía bên mình để khiếu nại với Cơ quan thực thi phía bên kia hoặc Ủyban liên hợp nghề cá.

Điều 23. CácPhụ lục kèm theo là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Quy định này.

Điều 24. Ủyban liên hợp nghề cá có thể tiến hành sửa đổi và bổ sung Quy định này và cácPhụ lục kèm theo.

Điều 25. Trườnghợp hai Bên có bất đồng về cách hiểu Quy định này và các Phụ lục, Ủy ban liênhợp nghề cá sẽ chịu trách nhiệm giải thích.

Điều 26. Quyđịnh này được thi hành kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

Quy định này được ký tại BắcKinh ngày 29 tháng 4 năm 2004 thành 2 bản bằng tiếng Việt và tiếng Trung, cảhai văn bản đều có giá trị như nhau./.

THAY MẶT ỦY BAN LIÊN HỢP NGHỀ CÁ VIỆT NAM
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
BỘ THUỶ SẢN
Đinh Xuân Thảo

THAY MẶT ỦY BAN LIÊN HỢP
NGHỀ CÁ TRUNG QUỐC
QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỀ CÁ
BỘ NÔNG NGHIỆP
Lý Kiện Hoa

PHỤ LỤC 1

BỘ THỦY SẢN
CỤC KT&BVNL THỦY SẢN

*******

Số: …….../GP-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

GIẤY PHÉP

ĐÁNH BẮT TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

- Tên, số hiệu tầu:

- Số đánh dấu tầu:

Chỗ để đánh dấu vi phạm

- Quốc tịch tầu:

- Chủ sở hữu tầu:

- Địa chỉ:

- Thuyền trưởng:

- Địa chỉ:

- Số đăng ký:

- Cảng đăng ký:

- Tổng trọng lượng (tấn):

- Công suất máy chính (cv):

tương đương………… kw

- Nghề khai thác:

Giấy phépnày có giá trị đến ngày …… tháng ……năm 20……

Ngày …… tháng …… năm 20……

Người cấp giấy phép

(Ký và đóng dấu)

Dán tem

Nếu thayđổi thuyền trưởng, sẽ do cơ quan cấp phép xác nhận riêng.

Chú thích:bản mẫu chính thức của Giấy phép sẽ do Cơ quan thực thi hai bên thông báo chonhau để lưu hồ sơ.

PHỤ LỤC 1

NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

GIẤY PHÉP

ĐÁNH BẮT TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Số giấy phép:

- Tên, số hiệu tầu:

- Quốc tịch tầu:

- Chủ sở hữu tầu:

- Thuyền trưởng:

- Số đăng ký:

- Số đánh dấu tầu:

- Địa chỉ:

- Địa chỉ:

- Cảng đăng ký:

Chỗ dùng đánh dấu vi phạm

- Tổng trọng lượng (tấn):

- Công suất máy chính (KW):

tương đương………… CÔNG VIệC

- Nghề khai thác:

Giấy phépnày có giá trị đến ngày …… tháng ……năm 20……

Ngày …… tháng …… năm 20……

Người cấp giấy phép

(Ký và đóng dấu của cơ quan thực thi)

Dán tem

Nếu thayđổi thuyền trưởng, sẽ do cơ quan cấp phép xác nhận riêng.

Chú thích:bản mẫu chính thức của Giấy phép sẽ do Cơ quan thực thi hai bên thông báo chonhau để lưu hồ sơ.

PHỤ LỤC 2

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TẦU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG ĐÁNHCÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Biển dấu hiệunhận biết cần phải được gắn cố định (hàn hoặc bắt vít kẹp chì) ở vị trí dễ quansát hai bên thành khoang lái.

Dấu hiệu nhậnbiết gồm có ký tự “C" dùng cho tầu Trung Quốc, ký tự “V" dùng cho tầuViệt Nam và 4 số Ả rập khớp với số ghi trong Sổ danh sách tầu cá mà Cơ quanthực thi hai bên trao đổi cho nhau.

Biển dấu hiệunhận biết là hình chữ nhật, kích cỡ 90 cm x 30 cm làm bằng chất liệu kim loạicó độ cứng cao, chống ăn mòn, không biến dạng.

Độ cao củamỗi chữ và số không thấp hơn 18cm, chiều ngang không nhỏ hơn 10cm, khoảng cáchgiữa các chữ, số không nhỏ hơn 3cm, độ rộng nét chữ, số không nhỏ hơn 2.5cm.

Nền của Biểndấu hiệu nhận biết là mầu trắng, chữ, số mầu đen. Mầu sắc của nền và chữ, sốphải sơn phản quang để dễ nhận biết trong đêm.

PHỤ LỤC 3

NHẬT KÝ ĐÁNH BẮT TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Tên, số hiệutầu: ……………………………………………………………………

Nghề nghiệpkhai thác………………………………………………………………

Số Giấy phépđánh bắt: …………………………………………………………….

HƯỚNGDẪN GHI NHẬT KÝ

1. Nhật kýđánh bắt được ghi mỗi ngày 1 trang, cần phải ghi một cách chính xác, trungthực.

2. Đơn vị sảnlượng tính bằng Kg.

3. Nghềnghiệp khai thác gồm có: lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu, lồng và các loạikhác.

4. Cần chú ýbảo quản nhật ký và nộp lên cơ quan quản lý đúng thời gian quy định.

PHỤ LỤC 4

GIẤY XÁC NHẬN SỰ CỐTRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮCBỘ

Thời gian xảy ra sự cố

…. giờ …. phút,

ngày…. tháng…… năm…..

Địa điểm xảy ra sự cố

Vĩ độ Bắc:

độ…. phút… giây

Kinh độ Đông:

độ… phút…. giây

Tên, số hiệu tầu Trung Quốc

Tên, số hiệu tầu Việt Nam

Số đánh dấu tầu

Số đánh dấu tầu

Ý kiến của thuyền trưởng Trung Quốc về sự cố

Ý kiến của thuyền trưởng Việt Nam về sự cố

Trách nhiệm đối với sự cố (đánh dấu “V" vào chỗ phù hợp)

1. Hoàn toàn là trách nhiệm của tầu cá Trung Quốc.

2. Hoàn toàn là trách nhiệm của tầu cá Việt Nam.

3. Mỗi bên có trách nhiệm một nửa.

4. Tầu cá Trung Quốc chịu trách nhiệm chính.

5. Tầu cá Việt Nam chịu trách nhiệm chính.

6. Trách nhiệm, không rõ ràng

Thiệt hại của tầu cá Trung Quốc

Tình trạng thiệt hại

Thiệt hại của tầu cá Việt Nam

Tình trạng thiệt hại

Trị giá

NDT: ....... đồng

Trị giá

VNĐ:…... đồng

Thuyền trưởng Trung Quốc ký tên

Thuyền trưởng Việt Nam ký tên

NHẬTKÝ ĐÁNH BẮT TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Ngày……tháng …… năm ……

Số thứ tự

Thời điểm thả lưới

Vị trí tầu khi thả lưới (Vĩ độ Bắc, Kinh độ đông

Thời điểm thu lưới

Vị trí tầu khi thu lưới (Vĩ độ Bắc, Kinh độ Đông)

Sản lượng (kg)

Sản lượng các loại hải sản đánh bắt chủ yếu (kg)

1

2

3

4

5

Tổng sản lượng

Chữký của thuyền trưởng

PHỤ LỤC 5

BIÊN BẢN KIỂM TRA TẦU CÁ TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNGVỊNH BẮC BỘ

Số: ……………………

Tên cơ quan kiểm tra

Nhân viên kiểm tra

- Họ tên

- Cấp bậc:

- Chức vụ:

Tên, số hiệu tầu công vụ

Thời gian kiểm tra

……giờ……phút,

ngày……tháng……năm……

Địa điểm kiểm tra

Vĩ độ Bắc:

độ…… phút……giây

Kinh độ Đông:

độ……phút…… giây

Tên, số hiệu tầu bị kiểm tra

Tên thuyền trưởng

Nguyên nhân kiểm tra

1. Tên và số hiệu tầu không phù hợp với đăng ký.

2. Không có dấu hiệu nhận biết hoặc có nhưng không đúng với quy định.

3. Có dấu hiệu hoạt động nghề cá trái phép.

4. Kiểm tra bình thường.

(Chú thích: đánh dấu “V" vào nguyên nhân kiểm tra).

Kết quả kiểm tra (đánh dấu “V" vào hành vi vi phạm).

1. Không treo Quốc kỳ.

2. Không có dấu hiệu nhận biết hoặc có nhưng không đúng quy định

3. - Không có Giấy phép đánh bắt…

- Không có Giấy đăng ký tầu…

- Không có Giấy tờ tùy thân…

- Không ghi nhật ký đánh bắt…

4. - Nghề đánh bắt không phù hợp với Giấy phép đánh bắt…

- Công suất máy chính không đúng ghi trong Giấy phép…

5. Vi phạm quy định tạm ngừng khai thác…

6. Sử dụng chất độc, thuốc nổ, xung điện đánh cá. Có… kg thuốc nổ,… chiếc ngòi nổ, … gram thuốc độc,… m dây điện, … chiếc máy xung điện.

7. Đánh bắt sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

8. Cản trở, chống đối, trốn tránh việc kiểm tra:…

9. Tầu cá không không chịu sự kiểm tra, bỏ chạy…

Nhân viên kiểm tra ký tên

Thuyền trưởng tầu bị kiểm tra ký tên

PHỤ LỤC 6

TÊN CƠ QUAN XỬ PHẠT

*******

Số: ………….QĐ/XP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…… năm……

đóng dấu

QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNHBẮC BỘ

Căn cứ Biênbản kiểm tra số…… ngày…… tháng…… năm…… và khoản…… Điều 20 của Quy định về bảotồn và quản lý nguồn lợi thủy sản Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Nhân viên xửphạt……………... cấp bậc………… chức vụ………………………

Tên, số hiệutầu kiểm tra……………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Xử phạt đối với:

Thuyềntrưởng:……………………….. Quốc tịch…………………………………

Tên, số hiệutầu bị phạt……………………………………………………………..

Thời gian vi phạm…………..phút……giờ…….ngày…….tháng……..năm………

Vị trí viphạm………………. vĩ độ Bắc………………….kinh độ Đông

Hình thức xửphạt:

1. Buộc rờikhỏi vùng đánh cá chung.

2. Tịch thusản phẩm đánh bắt….. kg.

3. Tịch thulưới, ngư cụ…… chiếc,……. tấm,……mét,……..lồng……cái.

4. Tịchthu…... kg thuốc nổ,…… chiếc ngòi nổ,…….gram thuốc độc, ……m dây điện, ……. chiếcmáy xung điện….

5. Phạt tiền:……………… Nhân dân tệ hoặc…………….. Việt Nam đồng.

6. Tạm giữgiấy phép đánh bắt số: …………………………………………….

7. Cấm đánhbắt 1 tháng.

8. Giao chocác cơ quan chủ quản khác của nước mình xử lý.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thuyền trưởng ký tên

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Ghi chú:

- Quyết địnhxử phạt này được làm thành 3 bản, 1 bản do cơ quan quyết định xử phạt giữ, 1bản giao cho người bị xử phạt, 1 bản giao cho cơ quan thực thi bên mình.

- Bản mẫuchính thức của Quyết định xử phạt sẽ do cơ quan thực thi hai bên thông báo chonhau để lưu hồ sơ.