NGHỊ ĐỊNH THƯ

SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ 1926

(Được Đại hội đồng thông qua ngày 23/10/1953,theo Nghị quyết 794(VIII). Có hiệu lực từ ngày 7/12/1953, căn cứ theo điều 3)

Các quốc gia thành viên Nghị định thư này,

Xét rằng, theo Công ước về Nô lệ ký tại Giơ-ne-vơ ngày 25/9/1926 (sauđây gọi là Công ước), Hội Quốc liên được trao những nhiệm vụ và chức năng nhất định, và;

Xétrằng, sẽ là thích hợp khi những trách nhiệm và chức năng này được Liên Hợp Quốc tiếp tục gánh vác.

Đãthỏa thuận như sau:

Điều 1.

Các quốc gia thành viên Nghị định thư này cam kếtvới nhau rằng họ sẽ, phù hợp với các quy định của Nghị định thư, trao hiệu lực pháp lý và áp dụng đầy đủ những sửa đổi của Công ước này mà được đề cập trong Phụ lục của Nghị định thư.

Điều 2.

1. Nghị định thư này sẽ để ngỏ cho bất kỳ quốcgia thành viên nào của Công ước ký hay chấp thuận mà, vì mục đích này, đã được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chuyển cho bản sao của Nghị định thư.:

2. Các quốc gia có thể trở thành thành viên củaNghị định thư này bằng việc:

a. Ký mà không có bảo lưu liên quan đến việc chấpthuận;

b. Ký và có bảo lưu liên quan đến việc chấp thuận,kèm theo chấp thuận sau đó;

c. Chấp thuận;

3. Việc chấp thuận sẽ có hiệu lực thông qua việcnộp lưu chiểu văn kiện chính thức cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Điều3.

1.Nghị định thư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày cóhai quốc gia trở thành thành viên của Nghị định thư và sau đó sẽ có hiệu lực đốivới mỗi quốc gia kể từ ngày quốc gia đó trở thành thành viên của Nghị định thư.

2. Mọi sửa đổi nêu trong Phụ lục của Nghị địnhthư này sẽ có hiệu lực khi có 13 quốc gia trở thành thành viên của Nghị địnhthư, và do đó, bất cứ quốc gia nào trở thành thành viên của Công ước sau khi nhữngsửa đổi đã có hiệu lực, sẽ trở thành thành viên của Công ước như đã được sửa đổi.

Điều4.

Phù hợp với khoản 1 điều 102 Hiếnchương Liên Hợp Quốc và các quy định chiểu theo được Đại hội đồng thông quasau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được trao quyền thực hiện việc đăng ký Nghị địnhthư này và những sửa đổi Công ước bằng Nghị định thư vào ngày có hiệu lực tươngứng của những văn kiện này và công bố Nghị định thư và văn bản Công ước đã sửađổi sớm nhất có thể sau khi đăng ký.

Điều5.

Nghị định thư này được làm bằng tiếng Trung, tiếngAnh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, các bản đều có giá trị nhưnhau, sẽ được nộp lưu chiểu trong Cơ quan lưu trữ của Ban thư ký của Liên HợpQuốc.

Các văn bản của Công ước sẽ được sửa đổi phù hợpvới Phụ lục chỉ có bản gốc bằng tiếng Anh và tiếng Pháp và có giá trị như nhau,các văn bản bằng tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha là các bản dịch.

Tổng thư ký sẽ chuẩn bị các bản sao có chứng thựccủa Nghị định thư này, bao gồm Phụ lục, để chuyển cho các quốc gia thành viênCông ước cũng như tất cả các quốc gia thành viên khác của Liên Hợp Quốc. Tổngthư ký cũng sẽ chuẩn bị các bản sao Công ước đã được sửa đổi có chứng thực đểchuyển cho các quốc gia, kể cả các quốc gia không phải là thành viên Liên HợpQuốc, vào ngày những sửa đổi có hiệu lực như được quy định tại Điều 3.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, đượccác Chính phủ của họ ủy quyền đầy đủ, đã ký Nghị định thư này vào ngày được ghiđối diện với chữ ký tương ứng của họ.

Làm tại trụ sở của Liên Hợp Quốc, New York, ngày7/12/1953.

PHỤ LỤC

NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔICÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ 1926

Trong điều 7, cụm từ “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc”sẽ thay thế cho cụm từ “Tổng thư ký Hội Quốc liên”.

Trong điều 8, cụm từ “Tòa án Công lý quốc tế” sẽthay thế cho cụm từ “Tòa án quốc tế thường trực”, và cụm từ “Quy chế Tòa ánCông lý quốc tế” sẽ thay thế cho cụm từ “Nghị định thư ngày 16/12/1920 liên quan tới Tòa án quốc tế thường trực”.

Trong đoạn thứ nhất và thứ hai của điều 10, cụmtừ “Liên Hợp Quốc” sẽ thay thế cho cụm từ “Hội quốc liên”.

Ba đoạn cuối cùng của điều 11 sẽ được xóa bỏ và thay thế bằng những câu sau:

“Công ước này sẽ để ngỏ cho tất cả các quốc gia gia nhập, kể cả các quốc gia không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc, mà đãđược Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chuyển cho bản sao Công ước có chứng thực”

“Việc gia nhập sẽ có hiệu lực thông qua việc nộplưu chiểu văn kiện chính thức cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký LiênHợp Quốc sẽ gửi thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên Công ước và các quốcgia khác được nêu trong điều này, nêu rõ ngày nhận lưu chiểu các văn kiện gia nhập”.

Trong điều 12 cụm từ “Liên Hợp Quốc” sẽ thay thếcho cụm từ “Hội quốc liên”.