BỘ NGOẠI GIAO

******

Số : 05/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2004

Nghị định thư tài chính giữa Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp đối vớiDự án xây dựng phân xưởng kiểm tra và sửa chữa điện tử trên máy bay có hiệu lựctừ ngày 17 tháng 11 năm 2003.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hoàng Anh

NGHỊ ĐỊNH THƯ

TÀI CHÍNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂYDỰNG PHÂN XƯỞNG KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TRÊN MÁY BAY.

Để tăng cường quan hệ hữu nghị vàhợp tác giữa hai Chính phủ, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏa thuận ký Nghị định thư này nhằm góp phần phát triển kinh tếở Việt Nam.

Điều 1. Tổng số tiền và đối tượngtài trợ.

Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏathuận dành cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một khoản tàitrợ nhằm thực hiện dự án Xây dựng kiểm tra và sửa chữa thiết bị điện tử trênmáy bay, được ghi trong lĩnh vực ưu tiên cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam.Khoản cho vay này của Chính phủ Pháp có giá trị tổng cộng tối đa là 2 737 275Euros (Hai triệu bảy trăm ba mươi bảy ngàn hai trăm bảy mươi lăm Euros), dùngđể mua hàng hóa và dịch vụ của Pháp liên quan đến việc thực hiện dự án này.

Điều 2. Thể thức cung cấp khoản tàitrợ.

Khoản vay của Chính phủ Pháp có thờihạn 14 năm, trong đó 03 năm ân hạn trả gốc. Lãi suất là 0,35% mỗi năm. Nợ gốcđược hoàn trả làm 22 bán niên liên tiếp với số tiền trả mỗi kỳ bằng nhau, lầntrả đầu tiên sau 42 tháng vào cuối quý của năm thường mà vào quý đó trước đâyđã tiến hành các đợt rút tiền. Lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc; lãi nàyđược tính kể từ ngày tiến hành mỗi lần rút tiền từ khoản vay của Chính phủ Phápvà được trả 6 tháng một lần.

Nếu ngày thanh toán nợ gốc hay lãitheo kỳ hạn trùng vào một ngày không làm việc tại Pháp, thì ngày thanh toán sẽđược chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó. Mọi khoản nợ gốc hay lãikhông được trả đúng kỳ hạn sẽ phải chịu lãi chậm trả tính từ ngày để quá hạntrả nợ đến ngày thanh toán số nợ chậm trả. Lãi suất chậm trả là lãi suất hợppháp của Pháp ấn định tại nghị định cấp Bộ cho năm 2003, tức là 3,29% được cộngthêm 1% năm. Bản thân lãi chậm trả tròn một năm cũng được tính lãi theo lãisuất xác định ở trên.

Cơ quan Phát triển Pháp, hành độngnhân danh và vì lợi ích của Chính phủ nước Cộng hòa Pháp sẽ ký thỏa ước áp dụngvới Bộ Tài chính Việt Nam, hành động nhân danh và vì lợi ích của Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thỏa ước áp dụng sẽ xác định thể thức sửdụng và hoàn trả khoản vay của Chính phủ Pháp.

Điều 3. Đồng tiền để tính toán vàthanh toán.

Đồng tiền để tính toán và thanh toáncủa nghị định thư này là đồng Euro.

Điều 4. Chi quỹ vay cho các hợpđồng.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp khẳng định tầm quan trọng vềviệc đấu tranh chống tham nhũng trong các giao dịch thương mại quốc tế và cùngthỏa thuận:

Các Bên trong Hội đồng chi quỹ vaycủa Nghị định thư này không có quyền đề nghị hoặc cho người thứ ba, đòi hỏi,nhận hoặc hứa, dù trực tiếp hay gián tiếp một khoản lời không đúng phép mà cólợi cho mình hoặc cho Bên khác bằng tiền hoặc hình thức khác, mà cấu thành hoặccó thể cấu thành hành động bất hợp pháp và tham nhũng.

Mỗi hợp đồng liên quan đến dự án nêutrong Điều 1, như đã nêu rõ ở trên, muốn được sử dụng quỹ vay phải đáp ứng cácđiều kiện dưới đây:

-Hợp đồng phải phù hợp với nghiêncứu khả thi đã được các cấp chính quyền Việt Nam thông qua và các khuyến nghịcủa chuyên gia Pháp đã đánh giá trước đó;

-Dự án phải qua kiểm tra xem có phùhợp với các quy định của Thỏa ước OCDE liên quan đến tín dụng xuất khẩu đượchưởng sự trợ giúp của Chính phủ không;

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam phải không có các khoản nợ không được thanh toán đúng hạn thuộcvề các hiệp định củng cố nợ, các khoản vay của Chính phủ Pháp và các khoản vayCơ quan Phát triển Pháp;

- Phải xem xét tình hình nợ khôngthanh toán đúng hạn thuộc các khoản tín dụng ngân hàng do COFACE bảo lãnh dành choChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho lĩnh vực Nhà nước hoặcvới sự bảo lãnh của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mỗi hợp đồng liên quan đến dự án nêutrong Điều 1, sau khi các cơ quan có thẩm quyền Pháp nhận thấy các điều kiệntrên đây đã được đáp ứng đầy đủ, sẽ được cấp vốn từ nguồn vay theo Nghị địnhthư này thông qua trao đổi thư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Tham tán Thương mại bên cạnh Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội,hành động theo sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền Pháp.

Điều 5. Thời hạn khoản cho vay củaChính phủ Pháp.

Để được hưởng khoản vay của Chínhphủ Pháp được xác định như ở điều khoản nêu trên, các hợp đồng giữa người muaViệt Nam và nhà cung cấp Pháp phải được ký trước ngày 31 tháng 12 năm 2005 vàđược cấp vốn từ nguồn quỹ vay chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày đó.

Việc rút các khoản tài trợ vay củaChính phủ Pháp theo thỏa thuận bởi Nghị định thư này phải được thực hiện chậmnhất không quá ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Điều 6. Các khoản thuế.

Khoản tài trợ từ Nghị định thư tàichính Việt – Pháp chỉ sử dụng để thực hiện dự án ghi tại Điều 1 của Nghị địnhthư này và không bao gồm các khoản thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dựán.

Các doanh nghiệp Pháp tham gia thựchiện dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt – Pháp thực hiện nộp thuế theoquy định của Luật thuế hiện hành tại Việt Nam và Hiệp định tránh đánh thuế hailần ký giữa Việt Nam và Pháp.

Việc trả nợ gốc và lãi, phí dịch vụngân hàng, các phí và phụ phí gắn liền với việc thi hành Nghị định thư này sẽđược thực hiện miễn mọi loại thuế tại Việt Nam.

Điều 7. Đánh giá lại việc thực hiệncác dự án.

Chính phủ nước Cộng hòa Pháp bằngkinh phí riêng của mình, có thể cho đánh giá lại tình hình trước đây của dự ánghi trong Nghị định thư này về mặt kinh tế, tài chính và kế toán chủ yếu nhằmxem xét ảnh hưởng của dự án đến sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu mong muốn, có thể tham dự vào việcđánh giá này, theo thể thức sẽ được xác định sau để có thể trực tiếp thụ hưởngkết quả đánh giá. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kếttiếp nhận đoàn đánh giá dự án do Chính phủ nước Cộng hòa Pháp cử sang và tạothuận lợi cho đoàn tiếp cận các thông tin liên quan đến dự án.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị định thư này có hiệu lực kể từngày ký.

Để làm bằng, các đại diện của hai Chínhphủ, được ủy nhiệm hợp pháp, đã ký và đóng dấu vào bản Nghị định thư này.

Làm tại Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm2003 (thành bốn bản gốc, hai bản bằng tiếng Việt, hai bản bằng tiếng Pháp)

THAY MẶT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Hồng Phúc

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
BỘ TRƯỞNG ĐẶC TRÁCH NGOẠI THƯƠNG
Francois LOOs