BỘ TÀI CHÍNH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: KHÔNGSỐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1945

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Xét rằng thuốc lào và thuốc lá là một trong những xa xí phẩm không cần thiết cho đời sống của quốc dân;
Xét sự nhu cầu của ngân quỹ quốc gia;
Theo lời đề nghị của ông Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1. – Tiêu chuẩn và suất định thuế lưu hành thuốc lào và thuốc lá ấn định như sau này:

CÁC HẠNG

PHÂN TÍCH

THUẾ ĐÁNH

Hạng nhất:

Hạng nhì:

Hạng ba:

Hạng tư:

Thuốc nguyên lá hay thuốc thái rồi để rồi hay đóng thành bánh bao hay kiện mà ngoài chỉ để trọng lượng mà không có nhãn hiệu để tên hãng chế tạo ra (không kể thuốc điếu cuốn giấy hay cuốn lá và si-gà) ……………….…………

Thuốc thái đóng như trên, có nhãn hiệu để tên hãng chế tạo (không kể thuốc điếu cuốn giấy hay cuốn lá và si-gà) và thuốc bào …………………………………..................

Thuốc điếu cuốn bằng giấy hay bằng lá …………………

Si-gà ……………………………………………………..

5đ. một kilô

40% giá bán cho công chúng.

40% giá bán cho công chúng.

50đ. một kilô

Điều thứ 2. - Nghị định ngày 05 tháng giêng năm 1944 của viên nguyên Toàn quyền Đông dương nay bãi đi.

Điều thứ 3. – Ông Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Đồng