NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 118-CP NGàY 7-9-1994 Vè CHứC NăNG,

NHIệM Vụ, QUYềN HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY CủA Uỷ BAN
BảO Vệ Và CHăM SóC TRẻ EM VIệT NAM

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 16 tháng 8năm 1991 và Nghị định số 374-HĐBT ngày 14-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (naylà Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻem;

Xét đề nghị của Bộ trưởng phụ trách công tác bảo vệ và chăm sóctrẻ em và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

Điều 1

Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam là cơ quan thuộcChính phủ, có chức năng giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và tổ chức sự phối hợpcác cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế cóliên quan để thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Điều 2

Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam có các nhiệm vụ vàquyền hạn sau đây:

1- Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng trìnhChính phủ phê duyệt chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch chăm sóc, bảo vệvà giáo dục trẻ em trong phạm vi cả nước; tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhànước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội để thực hiện chương trình, dự án, kếhoạch đó.

2- Phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng trình Chínhphủ các dự án luật, pháp lệnh, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻem; ban hành theo thẩm quyền các văn bản để hướng dẫn, kiểm tra các ngành, cácđịa phương thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻem. Tổ chức việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể nhân dân, cơquan truyền thông đại chúng tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách của Nhànước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

3- Phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính xâydựng trình Chính phủ kế hoạch tài chính để thực hiện chương trình hành động vìtrẻ em. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí dành cho trẻ emtheo mục tiêu, kế hoạch được duyệt.

4- Trình Chính phủ việc tham gia các tổ chức quốc tế, việcký kết, phê duyệt các điều ước quốc tế về trẻ em; tổ chức thực hiện kế hoạchhợp tác quốc tế về trẻ em theo quy định của Chính phủ; tham gia các hội nghị, hộithảo quốc tế về trẻ em khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

5- Quản lý một số chương trình, dự án quốc tế tài trợ, việntrợ cho các mục tiêu vì trẻ em theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

6- Bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý và các dự án,chương trình hành động vì trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và chămsóc trẻ em ở các cấp.

7- Quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ trẻ em ở Trung ương, hướngdẫn và kiểm tra việc quản lý sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em ở các cấp, các ngành.

8- Thực hiện chức năng thanh tra thi hành Luật Bảo vệ, chămsóc và giáo dục trẻ em. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việcthực hiện và đề nghị xử lý những vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước đốivới trẻ em.

Điều 3

Thành phần của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam gồmcó:

- Chủ nhiệm,

- Phó Chủ nhiệm chuyên trách; các Phó Chủ nhiệm là đại diệnBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

- Các Uỷ ban kiêm nhiệm là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành,đoàn thể: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tư pháp, Uỷ ban dân số và Kếhoạch hoá gia đình, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổngcục Thống kê, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoan Lao động Việt Nam, HộiNông dân Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuậtViệt Nam, Hội đồng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 4

Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Uỷ ban Bảo vệ vàchăm sóc trẻ em Việt Nam:

- Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm chuyên trách do Thủ tướng Chínhphủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm và Uỷ ban kiêm nhiệm do các cơ quancử.

- Chủ nhiệm Uỷ ban chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chínhphủ về toàn bộ công tác của Uỷ ban. Phó Chủ nhiệm chuyên trách giúp việc Chủnhiệm, được Chủ nhiệm phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệmtrước Chủ nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

- Các Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên kiêm nhiệm của Uỷ ban cótrách nhiệm tham gia đầy đủ các hội nghị của Uỷ ban, tham gia thảo luận vàquyết định những chủ trương công tác của Uỷ ban, chịu trách nhiệm phần việc củaBộ, ngành, đoàn thể mình phải thực hiện về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáodục trẻ em theo phân công của Uỷ ban.

Điều 5

A- Tổ chức bộ máy chuyên trách của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóctrẻ em Việt Nam gồm có:

1- Văn phòng,

2- Thanh tra bảo vệ và chăm sóc trẻ em,

3- Vụ Kế hoạch - Tài chính và quản lý các chương trình,

4- Vụ Quan hệ quốc tế.

B- Các đơn vị trực thuộc Uỷ ban gồm có:

1- Quỹ Bảo trợ trẻ em.

2- Tạp chí Vì trẻ thơ.

Nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của các đơn vị có têndo Chủ nhiệm Uỷ ban quy định.

Điều 6

Tổ chức bộ máy làm việc công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ emcác cấp:

a) một số Bộcó nhiều hoạt động liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emnhư Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cần có cán bộ chuyên trách giúp đồng chí Bộ trưởng theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emvà thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về trẻ em.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Uỷban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban nhân dân. Chủ tịch hoặc Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ nhiệm Uỷ ban hoặc có Chủ nhiệm chuyên trách. Thànhviên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết địnhtheo hướng dẫn của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Uỷ ban có một PhóChủ nhiệm chuyên trách và các chuyên viên giúp việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dânquy định.

c) cấp huyện,quận và tương đương thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷban nhân dân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ nhiệm Uỷban; có chuyên viên chuyên trách giúp việc Uỷ ban đặt tại Văn phòng Uỷ ban nhândân.

d) cấp xã,phường và tương đương thành lập Ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ bannhân dân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, có cánbộ giúp việc kiêm nhiệm trong số cán bộ của xã, phường đã được quy định.

e) các cơquan, xí nghiệp, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cần được đưa vào nội dungchương trình công tác của đơn vị, có cán bộ lãnh đạo đơn vị phụ trách và sửdụng các bộ phận chuyên môn của đơn vị giúp việc.

Điều 7

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏNghị định số 362-HĐBT ngày 6-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng và các quy địnhkhác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 8

Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Nghị định này.