NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 48-CP NGàY 8-6-1994

Về VIệC THàNH LậP THị TRấN XUâN AN HUYệN NGHI XUâN

Và SáT NHậP THôN MAI Hồ VàO THị TRấN ĐứC THọ,

TỉNH Hà TĩNH.

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

Điều 1.- Thành lập thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân vàsát nhập thôn Mai Hồ vào thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ thuộc tỉnh Hà Tĩnh nhưsau:

1. Thành lập thị trấn Xuân An trên cơ sở xã Xuân An

- Thị trấn Xuân An có diện tích tự nhiên 1.046 hecta với8.660 nhân khẩu.

- Địa giới thị trấn Xuân An: Phía Đông giáp xã Xuân Giang;phía Tây giáp xã Xuân Hồng; phía Nam giáp xã Xân Viên và xã Xuân Hồng; phía Bắcgiáp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Sát nhập thôn Mai Hồ thuộc xã Đức Yên có diện tích tựnhiên 197 hécta với 1.730 nhân khẩu vào thị trấn Đức Thọ.

- Sau khi sát nhập thôn Mai Hồ vào thị trấn Đức Thọ, thịtrấn Đức Thọ có diện tích tự nhiên 312,03 hécta với 6.164 nhân khẩu.

- Địa giới thị trấn Đức Thọ: Phía Đông giáp xã Đức Yên; phíaTây giáp xã Tùng ảnh; phía Nam giáp xã Tùng ảnh và xã Đức Yên; phía Bắc giáp xãLiên Minh và xã Trường Sơn.

3. Xã Đức Yên sau khi điều chỉnh địa giới còn lại diện tíchtự nhiên 308,9 hecta với 3.066 nhân khẩu.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.