HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 04/2005/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định tạm thời việc thực hiện chính sách Dân số

 và Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 07/7/2005 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời việc thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của ban Văn hoá- xã hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tạm thời việc thực hiện chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu HDND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 15 tháng 7 năm 2005

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Đã ký)

Tăng Văn Phả