CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1998

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 1997
SỐ 01/1998-NQ-CP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 1998

Trong hai ngày 2 và 3 tháng 1 năm 1998, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 1997 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

I. KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ
NĂM 1997 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 1998

1. Về cơ bản đồng ý với Báo cáo "Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 1997 và chương trình công tác của Chính phủ năm 1998", do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử trình bày.

Trong năm 1997, Chính phủ đã triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng và của Quốc hội, tạo được những chuyển biến, tiến bộ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề bức xúc, đã được đề ra trong chương trình đầu năm hoặc từ nhiều năm trước, nhưng thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả thấp, đó là cải cách hành chính, sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước, công tác thông tin báo cáo, xử lý mối quan hệ với dân, chống lãng phí và tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại v.v... Chính phủ xác định cần có những giải pháp cụ thể khắc phục các mặt yếu kém này, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 1998 và các năm sau.

Đối với Chương trình công tác năm 1998, các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ đều nhất trí phải:

a)Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xem xét lại một cách chặt chẽcác vấn đề, đề án đã đăng ký, bảo đảm tính tích cực và khả thi của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chính thức trong tháng 1 năm 1998;

b) Tổ chức triển khai ngay từ đầu năm việc xây dựng các đề án đã được phân công trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 1998;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Chính phủ, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng tin học diện rộng của Chính phủ, đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, chủ động phối hợp công tác với các ngành, các cấp và giải quyết tốt mối quan hệ với dân, với các tổ chức và doanh nghiệp.

2. Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến đóng góp trong phiên họp này, tu chỉnh Báo cáo và đưa ra hội nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước (họp ngày 12 - 13 tháng 1 năm 1998) để lấy ý kiến tham gia.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH
QUÝ I NĂM 1998

Chính phủ đã thảo luận báo cáo và thông qua một số biện pháp điều hành quý I, do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày và yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức phân giao kế hoạch năm 1998 cho cơ sở để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; thực hiện tốt Chỉ thị số 1184/1997/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng về tổ chức đón Tết Mậu Dần năm 1998; các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Thống kê...phải thường xuyên phối hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành tốt kế hoạch quý I năm 1998.

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 4

1. Thông qua nội dung cơ bản Chương trình hành độngcủa Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000", do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hoàn chỉnh bản Chương trình hành độngnày trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 1 năm 1998 và phối hợp với Văn phòng Chính phủ thể hiện đầy đủ Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 4 vào trong Chương trình công tác chung của Chính phủ năm 1998.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1. Thông qua nội dung cơ bản Dự án Luật Tài nguyên nước do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ trình. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này, hoàn chỉnh Dự án Luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 1 năm 1998 để kịp trình ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình tiếp thu và chỉnh lý Dự án, cần đặc biệt lưu ý tới các quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật và về sự phân công quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước.

2. Cơ bản nhất trí dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Bộ đội biên phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà trình. Giao Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 1 năm 1998.

3. Không thông qua dự thảo Nghị định về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình. Giao Bộ Tài chính cùng Tổng cục Địa chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này và ý kiến tham gia của y ban nhân dân thành phố Hà Nội và y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi gấp các văn bản hiện hành của Chính phủ về lĩnh vực này cho phù hợp yêu cầu mới, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong quý I năm 1998.

V. Các vấn đề khác

1. Quyết định giữ nguyên tên gọi Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như đã ghi trong Nghị quyết phiên họp tháng 6 năm 1997 của Chính phủ (số 85/CP-m ngày 11 tháng 7 năm 1997) và do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Nội vụ Lê Minh Hương thông báo về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 1997 và Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương thông báo về tình hình và các biện pháp phòng chống HIV/AIDS.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng