HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa III – Kỳ họp thứ 2

Số: 01/ 2000/NQ-H ĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 21 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê chuẩn đề nghị tái lập huyện Si Ma Cai trên cơ sở chia

 huyện Bắc Hà thành 2 huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà

_______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT , ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số 476/TT-UB , ngày l1 tháng 7 năm 2000 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị lái lập huyện Si Ma Cai trên cơ sở chia huyện Bắc Hà thành 2 huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà và báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh;

Qua nghe ý kiến phát biểu của các Đại biểu HĐND tỉnh kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Lào Cai khóa III, nhiệm kỳ 1999 - 2004;

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Lào Cai khóa 3 thống nhất,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn Tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị tái lập huyện Si Ma Cai trên cơ sở chia huyện Bắc Hà thành 2 huyện, lấy tên là huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà.

1. Huyện Si Ma Cai, sau khi tái lập:

- Diện tích: 231,48 km2

- Dân số (đến 30/6/2000): 22.394 người

- Đơn vị hành chính có 13 xã, gồm: Xã Thào Chư Phin, xã Bản Mế, xã Sán Chải, xã Lùng Sui, xã Mản Thẩn, xã Quan Thần Sán, xã Cán Cấu, xã Nàn Sín, xã Nàn Sán, xã Si Ma Cai, xã Cán Hồ, xã Sín Chéng, xã Lử Thẩn. Toàn huyện có 97 thôn, bản.

- Cơ quan huyện dự kiến đóng tại xã Si Ma Cai hiện nay, trước đây là trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai cũ.

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp tính Vân nam - Trung Quốc và huyện Sín Mần tỉnh Hà Giang.

+ Phía Tây giáp huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai.

+ Phía Nam giáp huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai.

- Phía Bắc giáp huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

2. Huyện Bắc Hà:

- Diện tích: 689,84 km2

- Dân số (đến 30/6/2000): 45.020 người

- Đơn vị hành chính: Có 20 xã và 01 thị trấn. Gồm: Xã Lùng Phìn, xã Lùng Cải, xã Tả Củ Tỷ, xã Bản Già, xã Tả Van Chư, xã Hoàng Thu Phố, xã Lầu Thí Ngài. xã Bản Liền, xã Nậm Khánh, xã Nậm Đét, xã Tà Chải, xã Na Hối, xã Cốc Ly, xã Nậm Mòn, xà Bảo Nhai, xã Cốc Lầu, xã Nậm Lúc, xã Bản Cái, xã Thải Giàng Phố, xã Bản Phố và thị trấn Bắc Hà. Toàn huyện có 213 thôn, bản.

- Vị trí địa lý:

+ Phía Bắc giáp huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào Cai

+ Phía Đông giáp huyện Sín Mần - tỉnh Hà Giang

+ Phía Tây giáp huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

+ Phía Nam giáp huyện Bảo Thắng và huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai.

Điều 2. - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh mọi thủ tục về việc tái lập huyện Si Ma Cai trên cơ sở chia huyện Bắc Hà thành 2 huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà, ngay sau kỳ họp này trình Chính phủ quyết định.

- Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa III thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh