HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 01/2005/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2005

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Khoá XVI, kỳ họp thứ 4

(ngày 13/7,14/7 và 15/7/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Sau khi nghe và thảo luận Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005; Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005.

Sáu tháng đầu năm 2005, mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển: Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, công nghiệp địa phương có bước phát triển mới, giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm 2001-2005. Thu ngân sách đạt khá, công tác vận động thu hút đầu tư vào địa bàn có tiến triển tốt. Các lĩnh vực dịch vụ, văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Một số tồn tại trong 6 tháng qua là: Huy động vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế, công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án lớn còn gặp nhiều khó khăn, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo một số nơi kết quả chưa cao. Tai nạn giao thông, một số tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm ... còn nhiều bức xúc. Cải cách hành chính kết quả chưa cao, hiệu lực quản lý của chính quyền còn hạn chế.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (tháng 12/2004), HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo:

1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ.

- Tiếp tục xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bảo đảm đủ điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ. Có biện pháp chấn chỉnh doanh nghiệp chậm thực hiện dự án đầu tư hoặc đầu tư không đúng dự án được chấp nhận. Đảm bảo cho công ty xi măng Bút Sơn khởi công dự án dây chuyền II đúng tiến độ. Tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sản phẩm lợi thế tiếp tục phát triển. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề dịch vụ ở nông thôn. Tập trung chỉ đạo gieo cấy vụ mùa gắn với bảo đảm kế hoạch vụ đông. Nhân rộng mô hình cánh đồng 50 triệu/ha, hộ nông dân đạt 50 triệu đồng/năm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thuỷ sản là mũi đột phá trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo theo dõi dịch cúm gia cầm trên cơ sở theo dõi chặt chẽ không để dịch cúm tái phát. Chủ động, tích cực phòng chống khắc phục hậu quả khi bão, lũ lụt, thiên tai bất thường xảy ra. Xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sử dụng đất khu dân cư.

- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Xúc tiến nhanh hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư quy hoạch và dự án cơ sở hạ tầng khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao.

2. Tăng Cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu nội địa, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt mức HĐND tỉnh đề ra cho năm 2005. Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác tốt nguồn thu từ quỹ đất, từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn xây dựng cơ bản tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách và thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Tập trung cao độ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, khắc phục sự trì trệ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án lớn. Các dự án cần tập trung là: Quốc lộ 21A (giai đoạn 2), địa điểm di chuyển trại giam Nam Hà, đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, đường vành đai phân lũ, khu công nghiệp Đồng Văn II. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự đô thị.

4. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực văn hoá – xã hội. Tổ chức thực hiện đề án xã hội hoá 5 lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo, Y tế, Văn hoá – Thông tin, Thể dục - Thể thao và dạy nghề. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đẩy mạnh thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, các chương trình quốc gia về y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội ... Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2005 về các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, góp phần nâng cao một bước đời sống tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Đại hội thi đua tỉnh Hà Nam lần thứ VIII, kỷ niệm 60 năm thành lập nước, 115 năm thành lập tỉnh.

5. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xử lý có hiệu quả các vụ việc tồn đọng, phức tạp và đơn thư khiếu nại tố cáo mới phát sinh. Triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn II, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

6. Các cấp, các ngành triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 theo tinh thần Chỉ thị 18/2005/CT-TTg ngày 31/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện thắng lời Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 15/7/2005.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Đã ký)

Tăng Văn Phả