HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐINĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 củaChính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 26/6/2007của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đạibiểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh cơ bản tán thành với Báo cáo củaUBND tỉnh về Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007.

Điều 2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuốinăm 2007

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội năm 2007 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra, HĐND tỉnh lưu ý cần tập trungthực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về phát triển kinh tế:

Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải phápđồng bộ đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩmđịa phương cả năm (12,5%). Trong sản xuất công nghiệp, thực hiện các biện phápkiên quyết nhằm tăng sản lượng và chất lượng những sản phẩm công nghiệp quantrọng của tỉnh; có giải pháp cụ thể để xử lý một số cơ sở sản xuất hoạt độngkhông hiệu quả hoặc gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, giảiphóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụmcông nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và cải cách thủ tục hành chính,tạo môi trường thật sự thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư; đôn đốc các dựán đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chú trọng đầu tư phát triển cóhiệu quả hoạt động du lịch, xuất khẩu và những dịch vụ quan trọng khác.

Trong sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo rà soát điều chỉnhquy hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; chỉ đạothực hiện đồng bộ các biện pháp khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phòng,chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch bệnh giasúc. Nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tiến hành sơ kết đánhgiá tình hình và kết quả thực hiện các chương trình đầu tư phát triển vùng nguyênliệu cho công nghiệp chế biến, khẳng định mô hình cây con có hiệu quả và xemxét những dự án, chương trình không có hiệu quả để có giải pháp khắc phục kịp thời(dứa, điều, bò sữa...). Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khaikế hoạch trồng rừng đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả cổphần hóa doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theođúng quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tổng kết đánh giá tìnhhình kinh tế tập thể, đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng caohiệu quả kinh tế tập thể, kiên quyết giải thể các hợp tác xã chỉ tồn tại trênhình thức, sản xuất kinh doanh thua lỗ. Tăng cường công tác quản lý tài nguyênđất đai, môi trường. Tiến hành công tác điều tra thực trạng, đề ra giải pháp cụthể, kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng tráiphép. Triển khai công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên,nhất là tài nguyên quý hiếm. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sinh thái.Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; khẩntrương triển khai công tác phòng tránh thiên tai. Đẩy mạnh thu ngân sách, phấnđấu thu vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí, thất thoát trong chi ngân sách. Thực hiện đồng bộ cácgiải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng vàcác vấn đề liên quan khác để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các côngtrình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm.

2. Về văn hóa - xã hội:

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa -xã hội; chỉ đạo triển khai công tác xã hội hóa theo kế hoạch và nâng cao chất lượngcác hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin,thể dục thể thao, báo chí. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ngành văn hóa. Tích cực triểnkhai xây dựng hoàn chỉnh các kịch bản và xúc tiến đồng bộ các công việc chuẩnbị, kinh phí tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Định 2008. Tổ chức tốt các hoạtđộng hè, bồi dưỡng giáo viên; chỉ đạo khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất trường,lớp phục vụ tốt cho khai giảng năm học mới 2007 - 2008. Sơ kết đánh giá và tiếptục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trongthi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" gắn với triển khai đồng bộ cácgiải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là vùng sâu, vùng miền núi.Triển khai công tác phổ cập THPT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế dựphòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; nâng caochất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân; củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Đẩymạnh triển khai thực hiện chương trình việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đào tạonghề, xuất khẩu lao động, các dự án chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểusố, vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo. Chỉ đạo triểnkhai thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

3. Về xây dựng chính quyền:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng caochất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quanquản lý nhà nước các cấp trong tỉnh. Tiếp tục tiến hành rà soát hủy bỏ, sửađổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính trùng chéo, phức tạp, gây phiềnhà cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, củng cố bộ máy tổ chức, cánbộ các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hànhchính, sửa đổi lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động của bộmáy hành chính nhà nước và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Triển khaithực hiện hiệu quả Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế -xã hội, nhất là trong đầu tư XDCB và quản lý đất đai theo kế hoạch thanh tranăm 2007. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáotồn đọng; chú ý giải quyết và trả lời đầy đủ, kịp thời các đơn, thư khiếu nại,tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục phápluật; thực hiện tốt trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nghèo, chính sách, vùngsâu, vùng xa; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Về quốc phòng, an ninh:

Tăng cường khả năng phòng thủ, duy trì nghiêm chế độ sẵnsàng chiến đấu; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòngthủ tỉnh. Triển khai công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượngphát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các lực lượng thùđịch và phần tử xấu, giữ vững an ninh chính trị. Đẩy mạnh công tác đấu tranhphòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, làm trong sạch vàlành mạnh môi trường xã hội. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảmtrật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kìm chế,giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổchức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 với kết quả cao nhất để thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ cả năm 2007.

Điều 4. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đạibiểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật cótrách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thànhviên của Mặt trận thực hiện việc giám sát và động viên các tầng lớp nhân dânthực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Dương