HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 20 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI,CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤPTỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 20

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căncứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ về việc Ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một sốđối tượng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh,cấp huyện thực hiện;

XétTờ trình số 11/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhvề việc "Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đốitượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện"; Công văn số 900/UBND-TM ngày 15 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Tham gia ý kiến vàotờ trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Báocáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện, như sau:

1.Đối tượng đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng

a)Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyệnhoặc được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:

-Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anhhùng;

-Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểusố có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cốkhối đại đoàn kết dân tộc;

-Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

-Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

b)Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấphuyện gồm:

-Các đoàn đại diện: Lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, bà mẹ Việt Nam anhhùng;

-Các đoàn đại diện: Các dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tíchcực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dântộc;

-Các đoàn đại diện: Người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góptích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kếtdân tộc.

2.Nội dung chi và mức chi

a)Chi tiếp xã giao: Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làmviệc với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện:

-Cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/lần tiếp;

-Cấp huyện: 20.000 đồng/người/lần tiếp.

Trongtrường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độtiếp khách.

b)Chi tặng quà lưu niệm

-Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làmviệc với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấphuyện:

+Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 200.000 đồng/1 đại biểu đến thăm, làmviệc;

+Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện: 100.000 đồng/1 đại biểu đến thăm,làm việc;

-Mức chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cáchmạng; bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểutrong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: 200.000 đồng/người (Cả cấptỉnh và cấp huyện);

-Chi tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (Ngày lễkỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lãothành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chứcsắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đónggóp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoànkết dân tộc. Việc tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễtrọng một năm không quá 2 lần, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quyết định việcchọn ngày lễ nào để tặng quà, chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đốitượng.

+Mức chi do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng: 300.000 đồng/lần;

+Mức chi do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tặng: 200.000 đồng/lần.

c)Chi thăm hỏi ốm đau

Đốivới các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Namanh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộcthiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cốkhối đại đoàn kết dân tộc:

-Cấp tỉnh: 500.000 đồng/người/năm thăm hỏi;

-Cấp huyện: 300.000 đồng/người/năm thăm hỏi.

Trườnghợp đặc biệt Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện quyết định mứcchi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức quy định nêu trên.

2.Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồnkinh phí bảo đảm cho chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng thuộc nhiệm vụcủa cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngânsách hàng năm của cơ quan MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện.

3.Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2010.

Điều2. Giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ViệtNam tỉnh thống nhất với UBND tỉnh: Quy định cụ thể các trường hợp do Ủy banMTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng; những trường hợpđược thăm hỏi nhân ngày sinh nhật và thăm hỏi ốm đau đặc biệt.

Cácđối tượng thuộc diện Lãnh đạo tỉnh đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng theo quy địnhchung của tỉnh thì không điều chỉnh theo Nghị quyết này và không cân đối ngânsách qua cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Điều3. Giao UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Namtỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện; Thường trực HĐND tỉnh,các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghịquyết này đã được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 20 tháng 4 năm2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc