HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 05/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010;

Qua báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010:

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục phát triển và có sự chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn so với 6 tháng năm 2009. Sản lượng lương thực đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, việc tiêu thụ lúa đông xuân tương đối thuận lợi với giá thu mua bảo đảm có lãi cho nông dân. Nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm sú được quan tâm chuẩn bị tốt; diện tích thiệt hại tuy tăng so với cùng kỳ năm 2009 nhưng thấp hơn bình quân các năm trước (dưới 10%). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khá. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được cải thiện đáng kể so với các năm trước; nhiều công trình trọng điểm được khởi công như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi, Kè bờ sông Maspero. Thu ngân sách đạt khá, tất cả các nguồn thu đều đạt từ 50% dự toán năm trở lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống các dịch bệnh được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức tốt, tạo thêm niềm tin và phấn khởi trong nhân dân. Các lĩnh vực xã hội khác đều phát triển ổn định và có những chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần ổn định đời sống nhân dân và từng bước cải thiện phúc lợi xã hội. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực. Triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 còn một số khó khăn, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp không thuận lợi, một số diện tích lúa hè thu bị thiệt hại do thiếu nước và xâm nhập mặn; việc tiêu thụ lúa hè thu hiện gặp khó khăn, giá bán còn thấp; diện tích nuôi cá tra đạt thấp so với kế hoạch, người nuôi không có lãi (chi phí đầu vào tăng cao, đầu ra giá bán thấp). Việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã, phường thí điểm còn chậm. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong khu công nghiệp chậm. Sau khi Nhà nước dừng các khoản hỗ trợ, lãi suất ngân hàng cho vay theo cơ chế thoả thuận giữ ở mức cao, đã hạn chế khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn bức xúc. Triển khai một số chính sách an sinh xã hội còn chậm, đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn. Công tác giải quyết khiếu kiện, nhất là liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

2. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010:

a) Về nông nghiệp, thủy sản:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chương trình, dự án khác. Chỉ đạo sản xuất lúa hè thu chính vụ, đảm bảo năng suất, sản lượng và chất lượng lúa. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm như heo tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ nông, thuỷ sản của nông dân, nhất là lúa, cá tra, tôm sú để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, bảo đảm giá tiêu thụ có lợi cho nông dân theo chủ trương của Chính phủ.

b) Về công nghiệp, thương mại, xây dựng cơ bản:

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá ở vùng nông thôn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá không hợp lý. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chống thất thoát và lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, có biện pháp giải quyết triệt để vướng mắc phát sinh trong quá trình bồi thường, thu hồi đất thực hiện dự án.

c) Tài chính, tín dụng, môi trường:

Tổ chức quản lý và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán được giao năm 2010. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức và cá nhân trong năm 2010. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

d) Về văn hoá - xã hội:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2009 - 2015. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung ngăn chặn dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của toàn xã hội trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục triển khai tích cực các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội.

e) Về quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2010, bảo đảm đạt chỉ tiêu. Quan tâm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, công tác huấn luyện các lực lượng. Duy trì thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn vùng biển; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

f) Cải cách hành chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tư pháp:

Tăng cường thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn từ nay đến năm 2011. Chỉ đạo rà soát, có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng.

Điều 2. .

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày.

Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Minh Chiến