HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DNG NGH QUYT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhândân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ- UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của y ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hộiđồng nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 294/TTr-HĐND ngày 25/6/2013; Báo cáo thẩmtra s 18/BC-HĐND-PC ngày 27/6/2013 của Ban Phápchế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điềuchỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm2013, như sau:

1. Rút khỏi chương trình xây dựngNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 gồm các Nghị quyết sau:

a) Nghị quyết quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

b) Nghquyết quyhoạch phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BìnhPhước đến năm 2025;

c) Nghị quyết thông qua đề án chínhsách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tintrong cơ quan nhà nước đến năm 2015;

d) Nghị quyết quy định chế độ phụcấp, chế độ bảo hiểm y tế đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

đ) Thay đổi mức thu phí và trích nộp lệ phí đăng ký, quản lý cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

2. Lùi thời hạn trình cácNghị quyết:

a) Nghị quyết chương trình phát trin nhà ở của tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

b) Nghị quyết thông qua nội dung phêduyệt đồ án quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước.

3. Bổ sung vào Chương trìnhxây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013gồm các Nghị quyết sau:

a) Kỳ họp giữa năm:

- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013;

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấyphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;

- Nghị quyết quyđịnh mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho quan thu phísử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết bãi bỏ điểm 4, mục II -Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cpthông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí,lệ phí trên địa bàn tỉnh, kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị quyết quy định mức thu lệ phítrước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết kéo dài thời gian hưởngchế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điềuđộng, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập.

b) Kỳ họp cuối năm:

- Nghị quyết quy định mức thu và tỷlệ trích cho cơ quan thu phí sử dụng lề đường, bến, bãiđối vi phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vựckinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết chính sách đối với quỹđất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch ba loại rừng trên địa bàntỉnh;

- Nghị quyết quy định mức phí bảo vệmôi trường đối với chất thải rắn;

- Nghị quyết quy định lập dự toán,quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hànhchính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Nghị quyết thông qua đề án đẩy mạnhgiảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2015 và đếnnăm 2020.

Điều 2.Giao y ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh triển khai thực hiện; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả triển khai,thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2013; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việctriển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 7 năm2013 và có hiệu lực sau mười ngày, ktừ ngày thông qua.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Tnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng