HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/NQ-HĐND

An Giang, ngày 11 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

(Từngày 10 đến ngày 12/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đốivới người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội vềviệc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốchội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấyphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 11tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kỳ họp đánh giá caocông tác chuẩn bị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các báo cáo thực hiệnnhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phêchuẩn được chuẩn bị khá công phu, có chất lượng tốt. Thường trực Hội đồng nhândân gửi các hồ sơ có liên quan để đại biểu nghiên cứu phục vụ cho việc lấyphiếu tín nhiệm tại kỳ họp đúng luật định.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấyphiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Phan Văn Sáu, Chủ tịchHĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu(chiếm 77,14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu(chiếm 14,28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 02,85% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Quốc Khánh, PhóChủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu(chiếm 78,57% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu(chiếm 11,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 01,42% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủyviên thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu(chiếm 55,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu(chiếm 32,85% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 02,85% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Phan Thanh Tùng, TrưởngBan kinh tế và ngân sách, HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu(chiếm 64,28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu(chiếm 27,14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu(chiếm - % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng Banvăn hóa - xã hội, HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu(chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu(chiếm 41,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 01,42% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Đinh Công Minh, TrưởngBan pháp chế, HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu(chiếm 45,41% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu(chiếm 41,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu(chiếm 05,71% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Vương Bình Thạnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu(chiếm 58,57% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu(chiếm 27,14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu(chiếm 07,14% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu(chiếm 70,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu(chiếm 15,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu(chiếm 07,14% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu(chiếm 71,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu(chiếm 12,85% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu(chiếm 08,57% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu(chiếm 64,28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu(chiếm 24,28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 01,42% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu(chiếm 55,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu(chiếm 31,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu(chiếm 05,71% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Dương Thái Nguyên, Ủyviên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu(chiếm 42,85% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu(chiếm 32,85% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu(chiếm 17,14% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Võ Nguyên Nam, Ủy viênỦy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu(chiếm 31,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu(chiếm 47,14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu(chiếm 12,85% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Trịnh Thanh Sơn, Ủy viênỦy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu(chiếm 27,14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 38 phiếu(chiếm 54,28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu(chiếm 11,42% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Thái Hữu Phép, Ủy viênỦy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu(chiếm 44,28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu(chiếm 38,57% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu(chiếm 10,00% tổng số đại biểu HĐND).

Điều 3. Hội đồng nhân dântỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 yêu cầu các vị vừa được lấy phiếu tín nhiệmcần nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,nghiêm túc trong việc tu dưỡng, rèn luyên phẩm chất chính trị, đạo đức, lốisống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để hoạt động của Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân và các thànhviên khác của Ủy ban nhân dân ngày một đổi mới, hiệu quả, hiệu lực quản lý,năng lực lãnh đạo ngày một tốt hơn để đáp ứng nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà,sự kỳ vọng của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG, Website tỉnh;
- Lưu: VT, Ρ.CTHĐND-Đ.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu