HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦATỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhândân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí với Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu nămvà một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Điều 2.Để hoàn thành các nhiệm vụ theoNghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dântỉnh khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm trong 6tháng cuối năm 2013 như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ vàgiải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa V thông qua tại Kỳ họp thứ năm theo Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07tháng 12 năm 2012. Phấn đấu thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao hơn 6tháng đầu năm; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hóa - xãhội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

2. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 thángcuối năm 2013.

a) Về phát triển kinh tế:

- Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhànước trong việc điều hành, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanhnghiệp; tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy bannhân dân tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quanThuế, Hải quan, Ngân hàng với doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, tạo điềukiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

- Rà soát các doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạtđộng, phân loại theo quy mô vốn và số lao động sử dụng, xác định nguyên nhângiải thể, đánh giá những ảnh hưởng của việc giải thể các doanh nghiệp này đếntăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thu nộp ngân sách và các tác độngkinh tế - xã hội khác. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động của việc thực hiệncác chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đốivới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành đề án và thực hiện chuyển đổi mộtsố dự án nhà ở thương mại sang phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư.Việc chuyển đổi phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng chủ trương,chính sách quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của BộXây dựng; đồng thời phải căn cứ theo nhu cầu sử dụng thực tế, được sự chấp nhậncủa đối tượng sử dụng về nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư tại từng địa bàn,không để xảy ra tình trạng chuyển tồn kho bất động sản từ doanh nghiệp sang nhànước.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc tráchnhiệm của tỉnh về giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác cảngbiển; đồng thời tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xử lý những vấnđề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương.

- Nghiên cứu thành lập Trung tâm hỗ trợ du lịchtại những địa bàn trọng điểm; hướng dẫn, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp phápcho du khách; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn nângcao ý thức văn hóa kinh doanh, phục vụ du khách; xây dựng cơ chế, chính sách,giải quyết tình trạng bán hàng rong đeo bám, chèo kéo du khách, tình trạngchiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng gây ô nhiễm môi trường và mất trậttự, mỹ quan đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện cácquy định về niêm yết giá dịch vụ du lịch, xử lý nghiêm và kịp thời các trườnghợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự án Hồ Tràm Strip để sớmđưa dự án vào hoạt động.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương đượchưởng 6 tháng cuối năm đạt 1.018,215 tỷ đồng để đảm bảo nguồn tăng chi tươngứng, trong đó: Tăng chi đầu tư phát triển 591,054 tỷ đồng và tăng chi thườngxuyên 427,161 tỷ đồng.

- Rà soát lại những khó khăn, vướng mắc, nguyênnhân chậm triển khai của từng dự án đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách; giảiquyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đã bốtrí, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. Đối với các dự án đã được bốtrí vốn nhưng thực hiện chậm tiến độ, không có khả năng sử dụng hết vốn đã bốtrí, sẽ điều chuyển vốn cho các dự án khác có tiến độ thực hiện nhanh hơn vàgiải ngân hết số vốn đã bố trí. Việc điều chuyển vốn giữa các dự án không phânbiệt theo địa bàn, lĩnh vực. Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngânsách, trước mắt tập trung vào nhóm các công trình xây dựng trường học, văn hóa- thể thao, trang thiết bị y tế, thiết bị dạy nghề.

- Đối với các dự án của doanh nghiệp triển khaichậm tiến độ quá thời gian quy định, tổ chức rà soát, xác định cụ thể nguyênnhân chậm triển khai đối với từng dự án, trên cơ sở đó xác định số lượng dự ánphải thu hồi, số lượng dự án không phải thu hồi. Đối với những dự án phải thuhồi thì xác định quy trình, thủ tục thu hồi; đối với những dự án không phải thuhồi thì xem xét gia hạn và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết để nhà đầu tưtiếp tục triển khai dự án. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành vàđịa phương, giữa thanh tra chuyên ngành và thanh tra nhà nước trong công táchậu kiểm để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý đối với những dự án thực hiệnkhông đúng với cam kết theo giấy chứng nhận đầu tư và quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở chính sách đã ban hành theo Quyếtđịnh số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, điềuchỉnh, bổ sung và ban hành chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, để giải quyết những vướng mắc vềgiải phóng mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Tổ chức tổng kết đầu tư xây dựng nông thôn mớiđối với 6 xã thí điểm, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, những hạnchế, khó khăn, vướng mắc phát sinh, để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnhviệc triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015.

- Hoàn thành hợp phần kênh mương dẫn nước hồSông Ray, để thông nước vào cuối năm 2013.

- Hoàn thành đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnhgiai đoạn 2013-2025, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện đề án pháttriển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt đề án thành lập khu công nghiệp chuyên sâu.

b) Về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và bảođảm an sinh xã hội:

- Tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh sốtxuất huyết, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, không để dịch bệnh bùng phát. Đẩymạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về ý thức, phương pháp phòngchống và điều trị bệnh dại, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa tại ChâuĐức và Xuyên Mộc. Chú trọng thanh tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh an toànthực phẩm.

- Hoàn thành phần xây dựng Bệnh viện Bà Rịa, đẩynhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các bệnh viện khác trên địabàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đểphục vụ năm học mới 2013-2014; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

- Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, các sự kiệnvăn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ. Tiếp tục triển khai chương trình hànhđộng thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạobước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thựchiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giaiđoạn 2012-2020” và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học vàcông nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việclàm và cho vay vốn giải quyết việc làm; giải quyết bảo hiểm thất nghiệp chongười lao động. Thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo,đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc,... Xem xét bổ sung vốn ủy thác choNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tăng nguồn cho các đối tượng chính sách vayvốn.

- Xây dựng đề án và triển khai thực hiện Chươngtrình 135 (giai đoạn 3) của Chính phủ.

c) Về quản lý đất đai, môi trường:

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất trong lĩnh vực đất quốc phòng, an ninh, đất trụ sở cơ quan, đất mặtnước, lòng hồ, đất rừng phòng hộ, phấn đấu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013.

- Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đối với cấp huyện và cấp xã.

- Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghịquyết Trung ương VI về đổi mới chính sách pháp luật đất đai; Chương trình hànhđộng và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của BộChính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đếnnăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng kho bãilưu giữ bụi lò, xỉ thép của các nhà máy thép; giám sát tình hình chuyển giaobụi lò, xỉ thép cho đơn vị xử lý bảo đảm đúng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đốivới các trường hợp dự án đầu tư mới, nếu có phát sinh các loại chất thải rắn,lỏng, bụi lò, phải yêu cầu chủ đầu tư làm rõ phương án xử lý, chỉ cho phép đầutư khi đã xác định chắc chắn các giải pháp xử lý chất thải, để ngăn ngừa sự tồnđọng này ngay từ đầu.

- Chú trọng công tác kiểm tra, có biện pháp chếtài để quản lý việc nhập khẩu phế liệu của các nhà máy thép. Thu hồi giấy chứngnhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng các tiêu chí để kêu gọi đầu tư xâydựng nhà máy xử lý bụi lò, xỉ thép có công nghệ tiên tiến để chủ động giảiquyết bụi lò và xỉ thép phát sinh trên địa bàn tỉnh.

d) Về cải cách hành chính:

- Xây dựng lộ trình, giải pháp khắc phục đối vớicác chỉ số thành phần đạt thấp trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tậptrung vào các chỉ số: Thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức, tiếp cận đấtđai...; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành liên quan đến các chỉ sốtrên.

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong thựcthi công vụ của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chứccác cấp, nhất là cán bộ, công chức thuộc các bộ phận thường xuyên tiếp xúc vớitổ chức và công dân, trực tiếp tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính liênquan đến tổ chức và công dân. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công vụcủa đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo thựcthi công vụ đúng quy định, đúng hẹn, không được gây phiền hà, nhũng nhiễu khigiải quyết các thủ tục hành chính, thuế, hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu, hỗtrợ thông tin… Xây dựng và ban hành đề án giám sát, luân chuyển đối với cácchức danh đảm nhận những công việc nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu.Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làmviệc.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để phụcvụ tốt hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức và công dân; người đứng đầu sở, ngành,địa phương chịu trách nhiệm duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị mình; tập trung hoàn thiện, nângcao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tụchành chính.

- Tăng cường công tác cung cấp các thông tinchính thức, công khai, kịp thời về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội, các chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnhtrong công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội.

- Xây dựng phương án đầu tư lắp đặt hệ thống lấyý kiến người dân bằng máy điện tử tại các Bệnh viện và Trung tâm Y tế. Khảo sátđánh giá việc thí điểm luân chuyển hồ sơ trên mạng đối với 02 đơn vị thí điểmvà một số đơn vị đã được đầu tư trang thiết bị nhưng chưa thực hiện luân chuyểnhồ sơ.

e) Về quốc phòng, an ninh:

- Phối hợp nắm chắc tình hình trên không, venbiển đảo và nội địa, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòngchống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân;tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục quốc phòng theo kế hoạch.Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện các đề án phòng chống làmgiảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm. Mở các đợt cao điểm đấu tranhtrấn áp các loại tội phạm; kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữacháy trên địa bàn.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp trong đề ángiảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường các công tác: Tuyên truyền pháp luậtvề giao thông; tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trật tựan toàn giao thông; nâng cao trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông vàthanh tra giao thông; xử lý kỹ thuật hạ tầng và tổ chức giao thông phù hợp,thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; nâng cao chất lượng đàotạo và sát hạch cấp phép lái xe; thực hiện tốt công tác quản lý phương tiện vậntải, công tác đăng kiểm phương tiện giao thông; đề cao vai trò và gắn tráchnhiệm của người đứng đầu các đơn vị chính quyền địa phương đối với công tác bảođảm trật tự an toàn giao thông.

g) Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chốngtham nhũng:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tranăm 2013, tập trung thanh tra công vụ, thanh tra các dự án đầu tư; thanh tratrách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các cơ quan thuộccấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng,chống tham nhũng.

- Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếunại, tố cáo. Kịp thời xử lý tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; chủ độnggiải quyết các vụ việc mới phát sinh ở cơ sở; tổ chức thực hiện các quyết địnhgiải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

h) Về các kết luận và kiến nghị của các Đoàngiám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấpcó liên quan, xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể để khắc phục tồn tại,bất cập, thực hiện các kết luận và kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồngnhân dân tỉnh về các chuyên đề: Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách;Thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ; Công tác quản lý nhà nước trongkhai thác bảo vệ các công trình thủy lợi; Công tác bảo vệ và phát triển rừng;Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa trường học, mua sắm sử dụng, bảo quảntrang thiết bị, đồ dùng dạy học; công tác thực hiện chính sách đối với đồng bàodân tộc; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dântỉnh; Công tác đo đạc bản đồ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựngkế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện kịpthời, đầy đủ các nội dung Nghị quyết này.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tíchcực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa V, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình