HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến 09/7/2015)

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khixem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6tháng cuối năm; Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh vềtình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6tháng cuối năm 2015 và nhất trí khẳng định:

1. Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội, mặc dù phải đối mặt với những yếu tố bất lợi như: Kinh tế thế giớituy có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm; tình hình Biển Đông vẫn còn diễn biến phứctạp khó dự báo. Kinh tế cả nước vẫn còn khó khăn, thách thức như tốc độ tăng xuấtkhẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so cùng kỳ; thị trường tiêu thụ mộtsố mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế vàcủa doanh nghiệp còn hạn chế, chưa phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ;đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu của thịtrường; từ khó khăn chung của cả nước đã tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hộicủa tỉnh… Nhưng với những chủ trương, giải pháp kịp thời của Chính phủ; sự chủđộng trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực, quyếttâm cao của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự góp sức của doanh nghiệp và nhândân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bước đầu đãđạt những kết quả nhất định. Đạt mức tăng trưởng kinh tế hợp lý đạt 5,65% đạtmục tiêu kế hoạch và tăng cao hơn so cùng kỳ (cùng kỳ 5,06%); kim ngạch xuấtkhẩu đạt 400 triệu USD, thu ngân sách đạt 2.810 tỷ đồng, tăng 0,36% so cùng kỳ,lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách liênquan đến đảm bảo an sinh xã hội và người có công đã được triển khai thực hiệnkhá tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên,qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vẫncòn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: xuất khẩu 02 mặt hàng chủ lực tiếp tụcgiảm về lượng và giá trị; số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanhnghiệp đóng cửa và tạm dừng hoạt động tăng; thời tiết diễn biến bất thường, khôhạn kéo dài, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; Một số côngtrình trọng điểm của tỉnh thực hiện còn chậm so tiến độ, giải ngân vốn đầu tưxây dựng đạt thấp; cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưađáp ứng được yêu cầu, tình trạng doanh nghiệp và người dân khó khăn trong tiếpcận thông tin, chính sách mới của nhà nước vẫn chưa được giải quyết tốt; một sốcông trình trọng điểm của tỉnh thực hiện còn chậm so tiến độ, giải ngân vốn đầutư xây dựng đạt thấp; tình hình tai nạn giao thông tăng; ùn tắt giao thông xảyra cục bộ vào thời gian cao điểm trong mùa lễ hội; tội phạm hình sự còn diễnbiến phức tạp, nhất là tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên, vùng nông thôn...

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Hội đồngnhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp đề xuất của Ủyban nhân dân tỉnh, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung như sau:

a) Tậptrung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các quy hoạch sản phẩmnông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh hànghóa theo đúng lộ trình và thời gian đã đề ra; Ưu tiên phân bổ, hỗ trợ nguồnthủy lợi phí để đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ các vùng chuyển đổi cơ cấu câytrồng có giá trị kinh tế cao.

b) Sớm banhành mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liênkết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàntỉnh An Giang theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sảnxuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; thường xuyên tổ chứckiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trongnông nghiệp và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanhnghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

c) Tậptrung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 củaTỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giaiđoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

d) Quan tâmhơn nữa công tác xúc tiến thương mại đầu tư trong và ngoài nước. Tổ chức hộinghị gặp gỡ các Tham tán thương mại giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin thịtrường, định hướng sản xuất kinh doanh.

đ) Tiếp tụctăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếuChính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường quản lý công tác đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn tráiphiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơbản ở các địa phương và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủtướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.Đẩy nhanh việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư theo hướng nhà nước tập trung đầu tưcác công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cộng đồng và khó có khảnăng thu hồi vốn, còn lại kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, giảmbớt áp lực về nguồn vốn ngân sách. Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch đầu tưcông trung hạn giai đoạn 2016-2020 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thông quaHội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015.

e) Tăngcường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gianlận thương mại, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, thực hiện tốt công táchoàn thuế, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu gian lận thương mại đểthanh tra, kiểm tra thuế. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách cho đầu tư và sự nghiệp,nhằm hạn chế đầu tư kém hiệu quả và lãng phí. Triển khai kế hoạch thực hiệnChương trình hành động số 29-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị địnhsố 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sựnghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trênđịa bàn tỉnh.

g) Chuẩn bịtốt các điều kiện để khai giảng năm học 2015 - 2016.

h) Tăngcường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, taychân miệng và các dịch bệnh trong mùa hè, mùa mưa.

i) Triểnkhai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt cácchương trình, dự án hỗ trợ cho người có công và đồng bào dân tộc thiểu số.

k) Triểnkhai Đề án xác định vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập làm cơ sở để triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Sớm hoànthành Đề án thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chínhtỉnh An Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Tăngcường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh biên giới; tậptrung tấn công, trấn áp tội phạm; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toànxã hội nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh; có biện pháp quyếtliệt để hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

m) Thựchiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo điềuhành và kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các ngành và bộ máy chính quyền cáccấp. Tăng cường trách nhiệm phối hợp hành động giữa các ngành, các địa phươngđể đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểuHội đồng nhân dân có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy Ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyềngiám sát, đôn đốc các ngành, các cấp và vận động nhân dân tích cực thực hiệnthắng lợi Nghị quyết.

Hội đồng nhândân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 11 kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tiếp tụcphát huy thành tích đạt được, triệt để tiết kiệm trong tiêu dùng, sản xuất, nỗlực phấn đấu vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, khai thác tốt tiềmnăng, lợi thế của tỉnh nhà, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 lập thành tích chào mừng Đại hội XĐảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoáVIII, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu