HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỐNG NHẤTPHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN DỰ KIẾN TĂNG THU NỘI ĐỊA NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH .11ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Xét Tờ trình số: 36/TTr- UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủybannhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bổ nguồn tăng thu nội địanăm 2015; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của BanKinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồngnhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án sử dụng nguồndự kiến tăng thu nội địa năm 2015:

Nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015 sau khidành 50% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, số còn lại là 209 tỷđồng, sử dụng như sau:

1. Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợngười lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 68 tỷ đồng.

2. Bổ sung vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: 11tỷ đồng.

3. Bổ sung Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng: 7tỷ đồng.

4. Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng các cấp: 23 tỷđồng.

5. Bố trí vốn đầu tư các công trình giao thôngtrọng điểm, nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng du lịch: 100 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủyban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, chọn danh mục dự án đầutư cụ thể theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyếtnày thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phân bổ vốn đầutư và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thôngqua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thôngqua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban Công tác ĐB
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng chuyên môn.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường