QUỐC HỘI
Số: 01/NQ-1997 -QHX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1997
Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

Xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu quốc hội khoá X

Căn cứ vào Điều 89 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 69 của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 15 tháng 4 năm 1992;

Căn cứ vào Điều 70 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 01/1997-QH9;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoa X ngày 20 tháng 7 năm 1997;

Sau khi nghe Tờ trình của Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 450 vị đã được Hội đồng bầu cử công bố trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 7 năm 1997, theo Biên bản tổng kết cuộc bầu cử ngày 27 tháng 7 năm 1997 của hội đồng bầu cử.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ nhất, thông qua tại phiên họp ngày 22 tháng 9 năm 1997./.

(Đã ký)

Nông Đức Mạnh