BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-----------------------------
Số: 01/NQ /BCS
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
Năm 2011, ngành Tòa án nhân dân triển khai các nhiệm vụ công tác trong bối cảnh kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì mức tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, uy tín và vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; suy thoái kinh tế, khủng hoảng nợ công đã làm chậm đà phục hồi của kinh tế thế giới; khủng hoảng chính trị tại Bắc phi - Trung đông ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nhiều nước và tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trong nước xuất hiện nhiều yếu tố gây bất ổn định về kinh tế, xã hội như: lạm phát, giá cả tăng cao, tình trạng thất nghiệp tăng; tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có tính chất và diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá; từ đó đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác của ngành Tòa án nhân dân. Do có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong toàn ngành, các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tòa án nhân dân trong năm qua tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành Tòa án nhân dân vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới. Trong đó tình trạng án quá hạn luật định, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán còn cao; việc thiếu nguồn tuyển dụng cán bộ ở một số địa phương, vùng, miền…; tình trạng vi phạm kỷ luật công vụ, vi phạm pháp luật của một số cán bộ, công chức. Mặt khác, thực tiễn công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân trong năm 2011 cho thấy tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự còn diễn biến phức tạp cùng với các khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân có xu hướng gia tăng theo Luật tố tụng hành chính, dự báo số lượng các vụ án hành chính mà Tòa án phải giải quyết sẽ tăng rất lớn trong năm 2012 và các năm tiếp tục. Việc xác định Tòa án có vị trí trung tâm, xét xử là hoạt động trọng tâm trong cải cách tư pháp đang đặt ra cho ngành Tòa án nhân dân nhiệm vụ phải đổi mới tổ chức và hoạt động của mình.
Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Tòa án nhân dân trong năm 2012, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao quyết nghị:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG NĂM 2012
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của ngành Tòa án nhân dân nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử các loại vụ án thuộc thẩm quyền, đúng pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong đó tiếp tục xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá; thực hiện tốt và nâng cao trách nhiệm công tác tổng kết kinh nghiệm hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất, tiếp tục thực hiện công tác giám đốc kiểm tra án theo chuyên đề, làm tốt công tác giám đốc thẩm, tái thẩm các loại vụ án. Tập trung làm tốt công tác hòa giải trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết các vụ án hành chính; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử theo hướng đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; tập trung chỉ đạo kiên quyết hạn chế triệt để tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ án lớn, trọng điểm. Xây dựng cơ chế và chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các đơn khiếu nại về tố tụng, đơn tố cáo cán bộ và các đề nghị, kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nâng cao chất lượng xét xử và bảo đảm nguyên tắc 2 cấp xét xử, giảm tối đa những vụ việc phải kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; Tập trung xem xét và giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo dài chưa giải quyết xong; làm tốt công tác thi hành án hình sự của ngành Tòa án nhân dân.
2. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong đó gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp; đặc biệt chú trọng các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết 11 của Quốc hội khóa 13 ngày 9/11/2011 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI ngày 31/12/2011 về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp. Trong năm 2012 cần tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện các đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, đặc biệt là Đề án thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị và Đề án tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cho ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các đề án khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống các cơ quan tư pháp, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan tổ chức và công dân đối với hoạt động của Tòa án.

>> Xem thêm:  Vì sao mua bán đất bằng giấy viết tay mang lại rủi ro ? Không thỏa thuận giá đất thì xử lý thế nào ?

3. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành; chỉ đạo việc xây dựng đề án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Vụ Thi đua khen thưởng và giáo dục chính trị tư tưởng tại Tòa án nhân dân tối cao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2012 với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của Thẩm phán, cán bộ công chức ngành Tòa án nhân dân”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tòa án nhân dân.
4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ công chức ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh là công tác đột phá quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2012. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ và lựa chọn cán bộ có đủ trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt, có quan điểm đổi mới và quan điểm quần chúng tốt; hết lòng, hết sức phụng sự công lý, phục vụ nhân dân để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Tòa án nhân dân các cấp. Kiến nghị các giải pháp về cải tiến tiền lương và chế độ chính sách cán bộ tương xứng với lao động đặc thù của ngành Tòa án nhân dân.
Tập trung các giải pháp đồng bộ, có lộ trình đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Tòa án với các hình thức như: đào tạo Thẩm phán, đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo chuyên gia pháp luật và đào tạo các chức danh khác. Đảm bảo cán bộ khi được quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc ngạch, bậc thẩm phán cao hơn phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ sung nhằm nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ ở cương vụ mới. Cùng với việc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần chú trọng việc đào tạo các kiến thức xã hội; khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến và kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán. Kết hợp đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài để tăng cường đội ngũ cán bộ phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2012 xây dựng xong đề án đào tạo nguồn cán bộ Tòa án là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tập trung cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên để triển khai nhằm bổ sung cán bộ cho Tòa án ở các địa phương này.
5. Chỉ đạo khẩn trương tiến hành việc tổng kết thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992 và tham gia nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án các cấp nói riêng trong quá trình thực hiện chủ trương sửa đổi Hiến pháp. Nghiên cứu cơ chế giải quyết tại Tòa án đối với các vi phạm hành chính liên quan tới hạn chế các quyền tự do của công dân. Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua; hoàn thành việc tổng kết xây dựng dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi, bổ sung); tham gia tích cực vào việc nghiên cứu các đề tài khoa học, soạn thảo các dự án luật khác có liên quan. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử; thường xuyên rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử của các Tòa án.
6. Tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế liên quan tới công tác Tòa án; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tăng cường thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế với Tòa án tối cao các nước mà Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là các nước bạn Lào và Cămpuchia. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực cho ngành Tòa án Lào và Cămpuchia mà ta đã ký kết. Trình Ban Bí thư cho ý kiến về việc đăng cai tổ chức: “Diễn đàn cải cách tư pháp các nước châu Á, Thái Bình Dương” tại Việt Nam và tổ chức thực hiện khi được phép.
7. Tập trung kinh phí và xác định trọng điểm đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho Tòa án nhân dân các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện nay của các Tòa án và có tính đến việc đổi mới mô hình tổ chức Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường hơn nữa việc bổ sung các trang thiết bị làm việc của Tòa án các cấp.
8. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án theo Đề án tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật; đổi mới thủ tục hành chính-tư pháp và cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở Tòa án các cấp theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cấp Tòa án, từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; tiếp tục và kiên quyết thực hiện chủ trương định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định của Chính phủ; triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường kỷ luật công vụ và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm theo đúng quy định. Phát huy trách nhiệm và vai trò những đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, các Tòa án; nếu để xảy ra tiêu cực tham nhũng mà đơn vị và tổ chức, cơ sở đảng không tự phát hiện, đấu tranh xử lý thì người lãnh đạo trực tiếp và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, ngược lại nếu đơn vị, tổ chức, cơ sở đảng tự phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh thì được xem xét biểu dương, khen thưởng.
9. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân và các Tòa án địa phương. Tại hội nghị cần tập trung phân tích các ưu điểm cũng như khuyết điểm, thiếu sót trong các mặt công tác năm 2011, tìm ra các nguyên nhân và đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót trong năm 2012.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Nghị quyết này để chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thuộc quyền phụ trách tổ chức thực hiện tốt công tác nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra trong Nghị quyết.

>> Xem thêm:  Phương thức thanh toán việc mua đất ? Thủ tục mua bán đất đai thực hiện như thế nào ?

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, Đảng viên thuộc quyền quản lý; trên cơ sở điều kiện, tình hình cụ thể và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân.
3. Đề nghị Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao phối hợp chỉ đạo, lãnh đạo và động viên đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 đã được Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao thông qua tại Nghị quyết này.
4. Đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương các ban, ngành, cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương phối hợp với Ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với ngành Tòa án nhân dân với chủ đề trong năm 2012 và những năm tiếp tục là “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của Thẩm phán, cán bộ công chức ngành Tòa án nhân dân”.
5. Giao cho Văn phòng Ban cán sự chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng, Ban thư ký, Vụ Thống kê-Tổng hợp và các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao đôn đốc, theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Nơi nhận:
- Đ/c UVBCT, CT nước: Trương Tấn Sang (để b/c xin ý kiến chỉ đạo)
- Đ/c UVBCT, TT Ban BT: Lê Hồng Anh (để b/c xin ý kiến chỉ đạo)
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c Ban Bí thư);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c Thủ tướng Chính phủ)
- Ban Tổ chức Trung ương; (để phối hợp)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương; (để phối hợp)
- Đảng ủy khối các cơ quan TW; (để phối hợp)
- Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy thuộc TW; (để phối hợp)
- Các đ/c thành viên BCSĐ TANDTC (để thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC;
- Bí thư BCS đảng, Chánh án TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu VPBCS.
TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Trương Hòa Bình

>> Xem thêm:  Rủi ro pháp lý của việc nhờ người đứng tên mua đất ? Nhờ mua đất có đòi lại được không ?