CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG CHIỀNG CƠI THUỘC THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập phườngChiềng Cơi thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La trên cơ sở toàn bộ 1.121,3 hadiện tích tự nhiên và 4.951 nhân khẩu của xã Chiềng Cơi.

Phường Chiềng Cơi có 1.121,3 hadiện tích tự nhiên và 4.951 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phườngChiềng Cơi: Đông giáp phường Quyết Thắng và phường Quyết Tâm; Tây giáp xãChiềng Cọ; Nam giáp xã Hua La; Bắc giáp phường Tô Hiệu và phường Chiềng An,thành phố Sơn La.

Sau khi thành lập phường ChiềngCơi, thành phố Sơn La có 32.493 ha diện tích tự nhiên và 107.282 nhân khẩu, có12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Tô Hiệu, Quyết Thắng,Chiềng Lề, Quyết Tâm, Chiềng Sinh, Chiềng An, Chiềng Cơi và các xã: Chiềng Xôm,Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Hua La.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TTCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng