HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 12.332.443 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu từ kinh tế ngân sách địa phương được hưởng: 4.509.300 triệu đồng

- Thu bổ sung ngân sách trung ương: 6.231.471 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 9.141 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn sang năm 2016: 1.229.094 triệu đồng

- Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 130.000 triệu đồng

- Thu hoàn trả ngân sách cấp trên: 5.671 triệu đồng

- Thu phản ánh qua ngân sách nhà nước: 217.766 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 12.325.336 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2016 : 7.107 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 1 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách huyện: 3.396 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách xã: 3.710 triệu đồng

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc