HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊQUYẾT SỐ 03/2011/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUYĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHAN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 6
(Từ ngày 10 đến ngày 12/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấpthông tin doanh nghiệp;

Qua xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 29tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số03/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh AnGiang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số03/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh AnGiang.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh banhành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu