HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 1992

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Khoá I – Kỳ họp thứ III

( Từ ngày 05/8 đến ngày 07/8/1992)

Về vấn đề: “Cấm trồng, sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc phiện – các chất ma tuý. Chế độ bắt buộc cai nghiện”

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ chương V Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1989;

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban pháp chế, Ban văn hoá của Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu trong kỳ họp về tình hình buôn bán lậu thuốc phiện, tệ nghiện hút thuốc phiện các chất ma tuý trong tỉnh bắt nguồn từ việc tự tiện trồng, sản xuất thuốc phiện tràn lan ở một số huyện vùng cao; để giải quyết và ngăn chặn tình trạng trên,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức trồng, sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc phiện – các chất ma tuý trên địa bàn tỉnh.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, căn cứ vào chính sách, pháp luật Nhà nước hiện hành, quy định chế độ bắt buộc cai nghiện thuốc phiện – ma tuý; có biện pháp tổ chức, chỉ đạo kiên quyết đồng bộ và hữu hiệu việc cai nghiện thuốc phiện – ma tuý và thực hiện có hiệu quả điểm I của nghị quyết này trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Hội đồng nhân dân tỉnh (mỗi năm 2 lần vào các kỳ họp giữa năm và cuối năm).

III. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và đấu tranh kiên quyết, liên tục và tích cực, góp phần thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết này, nhằm từng bước ngăn chặn, loại trừ tình trạng trồng sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển sử dụng thuốc phiện và tệ nghiện hút – tiêm chích ma tuý trong địa bàn tỉnh nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá I, kỳ họp thứ III thông qua ngày 07 tháng 8 năm 1992.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Trá Quang