UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01NQ/UBTVQH9

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1992

NGHỊ QUYẾT

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 79, Luật tổ chức Quốc hội.
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước khoá VIII;

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Nay đổi tên Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước thành Văn phòng Quốc hội để tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giúp việc Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội khoá IX.

Điều 2. Đồng chí Vũ Mão, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội kiêm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chịu trách nhiệm dự thảo đề án tổ chức lại bộ máy giúp việc của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định.

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)