HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa III - Kỳ họp thứ 2

Số: 02/ 2000/NQ-H ĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

_________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25/6/1996;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh Lào Cai khóa III,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa III, nhiệm kỳ 1999 - 2004.

Điều 2. Thường trực HĐND các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này; UBND tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan đảm bảo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lào Cai khóa III, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20/7/2000./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh